امنیت و جنسیت در فضاهای شهری: مطالعه کیفی حق زنان به شهر

نویسندگان

چکیده

زمان و مکان در فضاهای شهری به دو گونه امن و غیرامن تقسیم بندی شده است. اگرچه امنیت مساله ای
فراجنسیتی است؛ زنان به دلیل احساس ناامنی بیشتر نمی توانند از فضاهای شهری استفاده کنند. احساس
امنیت یکی از مولفه های حق به شهر در نظریه شهری لوفور است که در این پژوهش به عنوان یکی از عوامل
پیش بینی کننده میزان بهره مندی از حق به شهر مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های به دست آمده با روش
کیفی و مصاحبه های نیمه ساخت یافته با زنان 25 تا 55 ساله تهرانی نشان می دهد که قریب به نیمی از زنان
مورد مطالعه احساس می کنند که در محلاتی امن و بیش از نیمی از آنان احساس می کنند که در محلات نسبتاً
امن، ناامن یا بسیار ناامن زندگی می کنند. چهار عامل در نگرش و ادراک زنان از امنیت شهری مؤثر شناخته
شد: ویژگی های فضای شهری، میانجی های انسانی، حافظه جمعی و چندپارگی زمانی. در فضاهای شهری
به ترتیب اولویت، کاربری های ناهم خوان، روشنایی مصنوعی کم، بسته بودن فضا، تک جنسیتی بودن فضا و
عدم امکان گریز سبب ایجاد احساس ناامنی است. سه چهارم زنان مورد مطالعه به مؤثر بودن حامی فردی و
دوسوم آنان به تأثیرگذار بودن حامی عام اشاره کرده اند. میانجی های انسانی تأثیر مهمی در کاهش احساس
ناامنی زنان در فضاهای شهری دارد. به طوری که قریب به یک سوم افراد مورد مطالعه نقل قول ها و تجربیات
نزد کیان و بیش از 80 درصد آنان اخبار رسانه های گروهی را بر احساس ناامنی خود تأثیرگذار دانسته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security and Gender in Urban Places: Qualitative Study of Women's Rights

نویسندگان [English]

  • Maryam Rafatjah
  • Mahmoud Sharepour
  • Ladan Rahbari
چکیده [English]

Time and places are divided into two categories in urban places: secure and insecure. Although security is transgender issue, due to feeling unsecure women ca not benefit from urban places properly. Security feeling is among constituents of urban rights in the urban theory of Lofor, which has been examined as one of the forecasting factors of level of benefitting from urban rights .The findings achieved through qualitative method and interviews with women ranging from 25 to 55 indicate that almost half of the respondents feel that live in safe neighborhoods, and more than half of them feel that they live in rather secure, insecure or very insecure neighborhoods. There are four factors identified to be effective in women's understanding and vision toward urban security: characteristics of urban places, human mediators, collective memory, and time split. The factors leading to insecurity feeling are heterogeneous application, inadequate lighting, closed environment, being used by one gender, lack of possibility of escaping, respectively. Three fourths of the respondents have referred to effectiveness of existence of individual supporter and two thirds of them have pointed out the effectiveness of public supporter. Human mediators have significant impact on reduction of insecurity on the part of women in urban places, so that almost one third of them believe that quotations and experiences of their friends and relatives have had impact on their insecurity feeling, while 80 percent of them believe that mass media have had impact on their insecurity feeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security feeling
  • Community
  • urban rights
  • Women
  • Citizenship
  • Environment