مطالعه رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در میان سرپرستان خانواده های ساکن در شهرستان پاکدشت

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه ی بین اعتماد اجتماعی )اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد
نهادی( با احساس امنیت اجتماعی سرپرستان خانواده های ساکن در شهرستان پاکدشت بوده است.مطالعه
حاضر براساس رهیافت تئوریک رابرت پاتنام و زتومکا و روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام
شده است. جمعیت آماری این پژوهش سرپرستان خانواده های ساکن در شهرستان پاکدشت بوده وتعداد
384 نفر از جمعیت آماری به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و نمونه گیری تصادفی برای مطالعه
انتخاب شده اند. نتایج تحلیل آماری با استفاده ضریب همبستگی پیرسون بیانگر رابطه معنادار بین دو متغیر
اعتماد اجتماعی در ابعاد بین شخصی، تعمیم یافته و نهادی با احساس امنیت اجتماعی در بین سرپرستان خانواده
شهرستان پاکدشت در ابعاد مالی، جانی، اخلاقی و شغلی میباشد. از بین متغیرهای مورد بررسی، اعتماد
بین شخصی و اعتماد تعمیم یافته حدود 32 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.همچنین نتایج
تحلیل مسیر نشان میدهد که اعتماد بین شخصی و پس از آن اعتماد تعمیم یافته بیشترین تأثیر را بر احساس
امنیت اجتماعی در بین سرپرستان خانواده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Relationship between Social Trust and Social Security Feeling on the part of Heads of Household living in Pakdasht

نویسندگان [English]

  • Alireza Bizaban
  • Hossein Emamalizadeh
چکیده [English]

The present article aims at reviewing the relationship between social trust (interpersonal trust, generalized trust, and organ trust) and social security feeling among heads of household living in Pakdasht. The study which is of survey type has been conducted based on the theoretical approach of Robert Patnam and Zetomka and through using questionnaire. N=384 selected from among the heads of households living in Pakdasht using multi-stage cluster sampling method randomly. The results of the statistical analysis through using Pearson correlation coefficient indicates that there is significant relationship between the two variables of social trust in interpersonal aspects, generalized and organ on one hand and social security feeling on the part of heads of households of Pakdasht from financial ,living, moral and professional aspects. From among the examined variables, interpersonal trust and generalized trust clarify around 32 percent of the dependent variable changes. The results of path analysis indicate that interpersonal trust and generalized trust have the most impact on social security feeling on the part of household heads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpersonal trust
  • generalized trust
  • organ trust
  • Social security feeling
  • Pakdasht