نسبت بین سبک زندگی، قوانین جزایی و نگرش به پلیس در شهر تهران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف دستیابی به توصیفی از وضعیت سبک زندگی در جامعه شهری تهران و ارائه راهکارهایی
برای ارتقاء نگرش مردم نسبت به نیروی انتظامی در ارتباط این سبک های زندگی با قوانین صورت گرفته است.
اتکای پژوهش به لحاظ روش شناختی بر مطالعه اسنادی پژوهش های انجام شده در سال های اخیر برای دستیابی
به توصیف سبک زندگی بوده است و برای دستیابی به راهکارها برای تنظیم رابطه پلیس و سبک زندگی به کمک
قوانین، مصاحبه با 15 تن از متخصصان در حوزه های علوم اجتماعی، حقوق و قضاوت صورت گرفته است. سبک
زندگی در شرایط کنونی را در جامعه شهری تهران، می توان دارای وضعیتی آنومیک دانست. وضعیتی که در آن
ارزش های اخلاقی جامعه قطعیت خود را از دست داده اند و با شرایط سستی هنجارها مواجه هستیم. شرایطی که
به دنبال خود بروز بحران های اخلاقی، شدت یافتن خشونت در جامعه، کاهش اعتماد و سرمایه های اجتماعی، غیر
قابل پیش بینی شدن رفتار افراد و تکثری در زندگی افراد و جامعه را می آورد. در چنین شرایطی توصیف درست
وضعیت برای قانونگذار و مطالبه گری از او، کم کردن بار مسئولیت پلیس و سپردن مسئولیت به سایر نهادها، جرم
زدایی از بسیاری از عناوین مجرمانه، حرکت به سمت قوانین متکثر به جای قوانین ملی، اجرای کامل قوانین و ارائه
چهره مهربان و مداراگر از پلیس راهکارهایی است که می تواند به افزایش اقتدار پلیس در عین افزایش کارآمدی
آن بیفزاید و این مسئله به دنبال خود ارتقای نگرش مردم به پلیس را به دنبال خواهد داشت. تامل بیشتر در لوایحی
چون لایحه جرم زدایی، لایحه پیشگیری از وقوع جرم و لایحه پلیس قضایی از همین منظر ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Lifestyle, Penal Laws and Vision toward Police in Tehran

نویسندگان [English]

  • Alireza Zakeri
  • Gholamreza Ghafari
چکیده [English]

The present research has been conducted aimed at describing lifestyle status
in Tehran urban society and offering approaches for promoting public's vision
toward police forces, while considering the relationship between these
lifestyles and laws.
The research, in terms of methodology, relies on documentary survey of the
researches conducted over the recent years to achieve a description of lifestyle.
It also aims at achieving approaches for adjusting the relationship between police
and lifestyle through using law. In this regard, 15 experts active in social
sciences, law and judgment were interviewed.
At present circumstances, lifestyle in Tehran urban society may be considered
to be in an anomic situation, where moral values of the society are not
dominant, but the norms are so fragile. These circumstances bring about moral
crises, violence intensification, reduction of social trust and capital, unpredictable
behavior of individuals, and plurality in their lives and the society as
well. In such circumstances, proper description of the situation for lawmaker
and demanding from him, reducing the burden of police and commissioning
responsibilities to other organs, decriminalizing many criminal titles, movement
toward pluralist laws rather than national laws, full implementation of
laws, and introducing a kind and lenient image of police are all among the
solutions that can bring about police jurisdiction and efficiency, which will in
turn will lead to improvement of public's vision toward police. More accurate
consideration of bills such as decriminalization bill, crime prevention bill, and
judicial police law is so essential.
Keywords: Lifestyle, law, NAJA, social capital, social trust, decriminalization
Abstract
152
Societal Security Studies
vestment in East Azarbaijan is a little bit higher than that of West Azarbaijan. The level of security feeling in the two provinces is a little bit lower than average which emanates from the existing low level of political security of this variable. The results of the regression model indicate that social security variable has not managed to clarify and forecast willingness for investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social security feeling
  • willingness for investment
  • East Azarbaijan
  • West Azarbaijan