تع یین کنندگی نقش اعتماد به پلیس در مسئولیت پذیری شهروندان در قبال امنیت اجتماعی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر در پی شناخت مسئولیت پذیری افراد در قبال امنیت اجتماعی و نقش اعتماد به پلیس در تعیین
این مسئولیت پذیری افراد می باشد. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و نمونه این تحقیق 400 نفر از
شهروندان بالای 18 سال شهر تهران انتخاب شده اند. نتایج توصیفی این تحقیق نشان داد که مسئولیت پذیری
شهروندان در قبال امنیت اجتماعی در حد بالایی ارزیابی شد. در بررسی رابطه دو متغیر مشخص شد که بین
اعتماد به پلیس و مسئولیت پذیری در قبال امنیت اجتماعی همبستگی در سطح متوسط وجود دارد. همچنین
بین ابعاد اعتماد بین شخصی و اعتماد نهادی با مسئولیت پذیری در قبال امنیت اجتماعی نیز همبستگی در سطح
متوسط مشاهده شد. در نهایت نتیجه می شود که زمانی افراد بیشترین مسئولیت پذیری را در قبال امنیت دارند
که اعتماد بیشتری به پلیس و کارگزاران آن داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Role of Citizens'Trust in Police and their Interest in Being Responsible toward Social Security

نویسندگان [English]

  • Tohid Dadkhah Jooybari
  • Fariba Shayegan
چکیده [English]

The present article is aimed at identifying individuals' level of responsibility toward social security and the role of trust in police in determining it. The research is of survey type. N=400 comprised of Tehrani citizens of 18+.The descriptive results of the research indicated that citizens' level of responsibility toward social security is of high level. Considering the relationship between the two variables indicated that there is correlation of average level between citizens' trust in police and their responsibility level toward social security. There is also average level correlation between interpersonal trust and level of citizens' responsibility toward social security. In conclusion, if individuals have more trust in police and its personnel, they feel the most responsible toward security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • responsibility
  • social security
  • Trust in police
  • interpersonal trust
  • trust in organs