بررسی جامعه شناختی رابطۀ بین احساس امنیت اجتماعی و گرایش به سرمایه گذاری

نویسندگان

چکیده

دو استان آذربایجان شرقی و غربی از استان های شمال غربی ایران هستند که با وجود شباهت های جمعیتی،
فرهنگی، جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی و صنعتی، دارای تفاوت هایی نیز در برخی زمینه ها هستند. این
تفاوت ها تأثیر خود را در حوزه های گوناگون، به ویژه در حوزه ی احساس امنیت اجتماعی و گرایش به
سرمایه گذاری نشان می دهند. با توجه به این تفاوت ها، سؤالی که محققان در این تحقیق به دنبال پاسخ آن
بوده اند، بررسی رابطۀ بین احساس امنیت اجتماعی و گرایش به سرمایه گذاری در این دو استان است. روش
تحقیق پژوهش حاضر، پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعه آماری نیز شامل
تمامی مدیران شرکت های خصوصی فعال تا پایان شهریور 1390 در دو استان آذربایجان شرقی و غربی است
که 373 شرکت از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، به عنوان نمونه نهایی
انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان گرایش به سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی و غربی در
حد متوسط رو به بالا بوده و این میزان در آذربایجان شرقی بیشتر از آذربایجان غربی است. همچنین میزان
احساس امنیت اجتماعی در دو استان، کمی پایین تر از حد متوسط است که بیشتر ناشی از پایین بودن میزان
بعد امنیت سیاسی این متغیر است. نتایج حاصل از مدل رگرسیون نیز نشان می دهد که متغیر امنیت اجتماعی
نتوانسته است گرایش به سرمایه گذاری را تبیین و پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Survey on the Relationship between Social Security Feeling and Willingness for Investment

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abbaszadeh
  • Majid Vazifeh Amandi
  • Mousa Saadati
  • Rasoul Sahraei
  • Mohammad Shamsodini Motlagh
چکیده [English]

Being located in the North West Iran, East and West Azarbaijan have some demographic, cultural, geographical, historical, economic and industrial affinities. However, they are different from each other in some aspects. These, differences are tangible in various fields, especially in the social security feeling as well as willingness for investment domains. With respect to these differences, the researchers aimed at reviewing the relationship between social security feeling and willingness for investment in these two provinces. The present research is of survey type, and the tool for gathering data information is questionnaire. N=373 including managers of private companies active in East and West Azarbaijan Provinces (active by late September 2011). The managers were selected through using Cockran formula and using multi-stage cluster sampling method.
The result of the research indicates that willingness for investment in the two provinces is in the average level; however, the level of willingness for inAbstract

کلیدواژه‌ها [English]

  • h