بررسی نقش سلامت روانی بر میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان استان لرستان

نویسندگان

چکیده

احساس امنیت ىکی از ابعاد اساسى مفهوم امنیت در معناى کلى آن است. هدف از این پژوهش بررسی
نقش سامت روانی بر میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان استان لرستان بود. بدین منظور تعداد 400
نفر از شهروندان استان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به طور تصادفی انتخاب شدند. تحقیق
حاضر با توجه به اهداف مورد نظر، از حیث هدف کاربردی، از حیث ماهیت، پیمایشى و توصیفى است.
ابزار مورد استفاده پژوهش، پرسش نامه سلامت روانی، و پرسش نامه احساس امنیت اجتماعی بود. داده ها
با استفاده از روش های آمار توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد( و آمار استنباطی )همبستگی پیرسون و
اختلافی برای مقایسه دو گروه مستقل( تحلیل شدند. یافته ها نشان داد میزان احساس امنیت اجتماعی در t
این استان از سطح متوسطی برخوردار است. همچنین یافته ها نشان داد که در استان شهروندان در بعد درونی
)انسجام و هویت( نسبت به بعد بیرونی )مالی، جانی، فکری و جمعی( احساس امنیت بیشتری می ک نند. یافته ها
همچنین نشان داد که زنان از احساس امنیت کمتری نسبت به مردان برخوردارند. همچنین یافته ها نشان داد
که زنان به نسبت مردان از سامت روانی کمتری بهره می بردند. یافته ها همچنین نشان داد که بین سلامت
روانی و احساس امنیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. به طور خلاصه می توان گفت که احساس امنیتاجتماعی اثر تاثیر گذاری بر سلامت روانی شهروندان استان دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Role of Mental Health on Social Security Feeling among Lorestani Citizens

نویسندگان [English]

  • Reza Shirojan
  • Seyed Hassan Hosseini
چکیده [English]

Security feeling, in its general term, is one of the basic aspects of the security concept. The present survey aims at reviewing the role of mental health in security feeling on the part of Lorestani citizens. For this purpose, 400 Lorestani citizens randomly selected through multi-stage cluster sampling method.
The present research with regard to the predetermined objectives is of applied type in terms of objective, and is of survey and descriptive type in terms of nature. The tool utilized in the research is mental health questionnaire, and social security feeling questionnaire. The data was analyzed through descriptive statistics( mean, standard deviation) and deductive statistics( Pearson correlation, and T Test for comparing two different groups).The findings indicate that the citizens in terms of internal aspect( coherence and identity) have a higher sense of security compared external aspect( financial, life, thought and collective).The findings also indicated that women have lower sense of secu

کلیدواژه‌ها [English]

  • h