بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان کرمانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی

نویسندگان

چکیده

امنیت اجتماعی دارای دو بعد عینی و ذهنی است. امنیت عینی به معنای حفاظت در مقابل خطر و امنیت
ذهنی به معنای احساس امنیت است. احساس امنیت که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته شامل ابعاد جانی،
فکری، مالی و جمعی است. نظریه های موجود در زمینه عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی و همچنین
پژوهش های انجام شده پیشین نشان میدهند احساس عدالت، سرمایه اجتماعی، محیطی که افراد در آن
زندگی میک‌نند، هویت اجتماعی و احساس آنومی، از جمله عواملی هستند که احساس امنیت اجتماعی افراد
را تحت تاثیر قرار می دهند.
هدف اصلی این مقاله بررسی میزان احساس امنیت و عوامل موثر بر آن در بین شهروندان کرمانی است. از
بین روشهای مختلف تحقیق، روش پیمایش انتخاب گردید و حجم نمونه ۶۰۰ نفری از شهروندان کرمانی با
ابزار گردآوری پرسشنامه سنجیده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که:
- ناامن بودن محل زندگی تأثیر منفی بر احساس امنیت دارد.
- بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت رابطه مثبت وجود دارد. بدین معنی که هر چقدر افراد دارای
سرمایه اجتماعی بیشتری باشند از میزان احساس امنیت بیشتری نیز برخوردارند.
-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Factors Impacting Kermani Citizens' Societal Security Feeling while Concentrating on Social Capital

چکیده [English]

Societal security has two dimensions: objective and subjective. Objective
security means protection against danger and subjective security refers
to enjoying security feeling. Security feeling which is dealt with in this
research includes vital, rational, financial and collective aspects. The
existing theories regarding the factors contributing to societal security
feeling and the implemented researches indicate justice feeling; social
capital, the environment wherein individuals live, social identity and
anomie feeling are among the factors which influence individuals'
societal security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • g