بررسی پیامدهای منفی دانشگاهها و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی (در استان همدان)

نویسنده

چکیده

این پژوهش با رویکرد جامعه شناختی، تاثیر پیامدهای منفی ناشی از ساخت دانشگاهها بر احساس امنیت اجتماعی را در شهرهای استان همدان بررسی کرده‌است. روش آن پیمایشی و واحد تحلیل آن شهروندان شهرهای مورد مطالعه است و روش نمونه‌گیری آن خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن از طریق داوران(صوری) و پایایی کرونباخ آن 5/78% به دست آمد. از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون برای تبیین و پیش‌بینی استفاده شد. نتایج نشان داد که دانشگاه‌ها نه تنها دارای اثرات مثبت در توسعه‌ی کشور می باشند بلکه دارای اثرات منفی نظیر: تغییرات فرهنگی نامطلوب، ناهنجاری‌های اجتماعی، تراکم وشلوغی شهر، تغییر در انتظارات شغلی تحصیلکرده‌ها، افزایش نظارت اجتماعی نیروی انتظامی، آلودگی محیط زیست و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی هم هستند. رگرسیون نشان داد که تاثیر پیامدهای منفی دانشگاهها بر احساس امنیت اجتماعی معنادار و بسیار قوی است( 655/0= R) و با افزایش پیامدهای منفی، احساس امنیت اجتماعی جامعه کاهش می‌یابد. توصیه می‌شود در سیاستگذاری‌های مرتبط با دانشگاهها دقت بیشتری شود و فقط جنبه‌های مثبت لحاظ نگردد. همچنین به حوزه‌های مختلف نیروی انتظامی، توجه ویژه شود تا سرویس-دهی آنها به جامعه در جهت تامین امنیت اجتماعی با انگیزه‌ی بیشتری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing Negative Consequences of Universities and their Impacts on Societal Security Feeling

نویسنده [English]

  • Azam Khatibi
چکیده [English]

The present research has investigated the negative impacts of universities
on societal security feeling in cities of Hamedan province through
utilizing sociological approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Undesirable cultural changes
  • social abnormality
  • environmental pollution
  • social surveillance by police
  • altering farming land application
  • societal security feeling
  • insecurity