تحلیل نشانه شناختی بازنمود منزلت اجتماعی پلیس در سریال ماتادور

نویسندگان

چکیده

ژانر پلیسی یکی از اصلی ترین ژانر های فیلم و سریال در دنیا است. نکته ای که باید بدان اشاره کرد رابطه ژانر پلیسی فیلم ها و سریال ها و بازنمود منزلت اجتماعی پلیس است. در این تحقیق بازنمایی منزلت اجتماعی پلیس در سریال ماتادور که در هفته ناجا سال 92 از شبکه یک سیما پخش شد، مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق حاضر از روش رویکرد نشانه شناختی براساس نظریات استوارت هال برای مطالعه ی بازنمود منزلت اجتماعی پلیس در سریال ماتادور استفاده گردید که با توجه به این روش، نشانه ها و نمادهایی که از لحاظ منزلت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت از قرار زیر است: آموزش پلیس، فرماندهی و کنترل، نظم و اقتدار، پلیس و مردم، پلیس زن،‌ تعقیب و گریز، خانواده و پلیس، بدرقه متهم و پلیس و تکنولوژی. همچنین در زمینه بازتاب رسانه ای سریال ماتادور از منظر مردم و منتقدان در مراکز استان های سراسر کشور بر اساس معرفی وظایف و مأموریت های ناجا، نمایش اقتدار نیروی انتظامی و میزان مطابقت این سریال با واقعیت بررسی هایی انجام گردید که با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت به ترتیب 6/71 ، 8/70 و 6/44 درصد از پاسخگویان، میزان موفقیت این سریال در معرفی وظایف و مأموریت‌های ناجا، میزان موفقیت در نمایش اقتدار نیروی انتظامی و میزان مطابقت با واقعیت را زیاد، ارزیابی کردند. با مرور بر نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که چهار عنصرِ ژانر و گونه اثر، تیم و موضوع اثر، نحوه طرح مؤلفه های منزلت اجتماعی و نحوه جمع بندی رویداد داستان بر روی نحوه بازنمود منزلت اجتماعی پلیس مؤثر است که در سریال ماتادور این عناصر به خوبی این مؤلفه ها را بیان نمود و به اظهار رسانه ها و منتقدین دارای سبک نویی در ساخت فیلم های پلیسی برای ایران قلمداد می گردد و توانست در روند ساخت فیلم های پلیسی و مورد حمایت ناجی هنر اهداف مد نظر را دنبال نماید و در حوزه مؤلفه ها و شاخص های منزلت اجتماعی پلیس بازنمود مناسبی را از پلیس به تصویر کشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotic Analysis of Highlighting Police Social Status in the Serial Movie, Matador

نویسندگان [English]

  • Yousef Mohammadi Moghadam
  • Abdolreza Amiri
  • Youness Shabanian
چکیده [English]

Police genre is among the most principal genres of serials and movies in
the world. The relationship between police genre of movies and serials and
highlighting police social status should be noted precisely. The present
research aims at reviewing the way police social status is highlighted in
the serial movie "matador" which was on channel one of TV in 2013.The
research has utilized semiotic approach based on Stuart Hall's theories
to study police social status highlighted in the serial movie" Matador".
Given this approach ,the symbols and signs reviewed in terms of police
social status are: police training, commandership and control, discipline
and jurisdiction, police and the public, policewomen, chasing
criminals, family and police, escorting criminals, police and technology.
The serial movie was also assessed based on the public opinion and
critiques views in the capital of provinces all over the country .It also
introduced police missions and tasks, displayed police capability, assessed
its reflection in the media, and finally the extent it is matched with reality.
The findings indicate that 71.6, 70.8 and 44.6 percent of the respondents
positively assessed the success of the serial movie in introducing police
tasks and missions, success of highlighting the capabilities of the police,
and matching it with reality. Reviewing the results of the research indicates
there are four elements which contribute to the manner of highlighting
police social status: genre, its type, theme and the topic of the genre,
Abstract
Dafous Faculty, Police University
Armed forces headquarters
Administration and logistics Faculty,Police University
1-
2-
3-
165 165
Findings: The results of hypotheses test indicates that there is significant
relationship and high rate of correlation between quintuplet aspects of social
coherence and social prevention from crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social coherence
  • Trust
  • social constitutions' power
  • law orientation
  • social prevention from crime