بررسی رابطه انسجام اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم

نویسندگان

چکیده

زمینه وهدف: انسجام اجتماعی از موضوعاتی است که از آغاز نظریه‌پردازی‌های اجتماعی همراه مفاهیمی چون نظم گرایی، همبستگی اجتماعی، اعتماد، قانون‌گرایی و احساس تعلق به جامعه مورد توجه بوده است. در عصر حاضر موفقیت در اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرم با رویکردهای اجتماعی و جامعه محوری، نیازمند اقدامات فرا سازمانی نهادهای مرتبط، از جمله پلیس به افزایش اعتمادسازی، همبستگی و مشارکت اجتماعی است. بنابراین تحقیق حاضر، با هدف دستیابی به رابطه انسجام اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از جرم انجام گرفت.
روش تحقیق: روش تحقیق حاضر از نظر داده‌ها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه‌ همبستگی است. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر را مسئولین انتظامی استان خوزستان و اعضای گروه و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل می‌دهند. نمونه‌ آماری بر اساس روش نمونه‌گیری ابتدا به صورت طبقه‌ای و سپس به صورت تصادفی ساده و فرمول تعیین حجم نمونه (اچ ، اس ، بولا ترجمه ابیلی 1975) تعداد 95 نفر حجم نمونه را تشکیل می‌دهد. ابزار سنجش پژوهش حاضر را پرسش‌نامه 28 سئوالی انسجام اجتماعی تشکیل می‌دهد. اعتبار ابزار به وسیله‌ی آلفای کرونباخ محاسبه که مقدار آن 87/. تعیین گردید. و روایی آن توسط روایی صوری تایید شده است. داده‌های حاضر به وسیله‌ی آزمون‌های آماری موسوم به همبستگی پیرسون و t تک نمونه‌ای در بسته‌ی نرم افزاری spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد بین ابعاد پنج گانه انسجام اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم رابطه معنی داری وجود دارد که از همبستگی زیادی برخوردار می‌باشد.
نتایج: نتایج تحقیق بیانگر آن است که انسجام اجتماعی با ضریب همبستگی معادل 87% موجب پیشگیری اجتماعی از جرم می‌شود. بنابراین توجه جدی به شاخص‌ها، مولفه‌ها و ابعاد انسجام اجتماعی در جامعه می‌تواند موجبات پیشگیری از جرم را به صورت پایدار فراهم آورد‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Relationship between Social Coherence and Social Prevention from Crime

چکیده [English]

Background and Objective: Social coherence is among the issues that in
accompany with concepts such as discipline orientation, social coherence,
trust, law orientation, and feeling of belonging to the society have been
always center of attention since social theories have been introduced. At
present, success in implementation of crime prevention programs based
on social and community-oriented approaches requires measures to be
taken by the relevant bodies such as police, to improve trust building,
unity and social partnership.
Therefore, the present research has been conducted aiming at
reviewing the relationship between social coherence and social
prevention from crime.
Methodology: The report in terms of data is quantitative, in terms of
objectives is of applied type, and in terms of nature of the study is of
correlative type. The statistical population of the present research includes
officials of police in Khuzestan Province and MA students of sociology in
Shahid Chamran University. The statistical sample is selected using assorted and
random approach, as well as sample volume determination formula (N=95).
The tool used in the research is a 28-item questionnaire focused on social
coherence. The validity of the tool is measured through using Chronbach's
Alpha (0.87).Its reliability is confirmed by its nominal reliability. The research
data was analyzed by statistical tests known as Pearson correlation and
single- sample test using SPSS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • single- sample test using SPSS