تاثیر سبک زندگی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

نویسنده

چکیده

هدف مقاله حاضر ،شناخت رابطه مولفه های سبک زندگی(سنتی و مدرن) با احساس امنیت اجتماعی و دستیابی به الگوی نظری تحلیلی می باشد که با استفاده از تلفیق دیدگاه پیر بوردیو در مورد سبک زندگی و دیدگاه گیدنز، بوزان در مورد امنیت ا جتماعی،مورد بررسی قرار گرفته است.
پژوهش حاضر با طرح این پرسشها که شاخصهای سبک زندگی به چه میزان بر احساس امنیت اجتماعی موثر است؟ ضریب تاثیر کدام یک از عوامل و شاخص‌ها بیشتر است؟تا چه اندازه مدل نظری محقق ساخته با واقعیت تجربی همسویی دارد؟،به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.روش پژوهش این پژوهش،پیمایشی و ابزار سنجش،پرسشنامه پنج گزینه ای مبتنی بر مقیاس لیکرت است.نمونه مورد مطالعه 800 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن می باشند که با روش نمونه گیری طبقه بندی شده متناسب با حجم بر اساس دانشکده ها انتخاب شده اند.برای انجام مباحث مدلسازی از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.
نتایج این پژوهش در تبیین و مدلسازی بر وجود یک الگوی رابطه مستقیم بین شاخصهای متغیر مستقل سبک زندگی سنتی با متغیر وابسته احساس امنیت اجتماعی حکایت دارد.همچنین نتایج الگوسازی معادلات ساختاری حکایت از رابطه معکوس و منفی بین شاخصهای متغیرمستقل سبک زندگی مدرن با متغیر وابسته احساس امنیت اجتماعی دارد. بنابراین به دیدگاه بوردیو در سنجش رابطه سبک زندگی با احساس امنیت اجتماعی و رابطه دیالکتیکی بعد ساختار عینی(سبک زندگی) و ساختار ذهنی(احساس امنیت) نزدیک می شویم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Lifestyle on Societal Security Feeling: Students in Islamic Azad University, Roudehen

نویسنده [English]

  • Majid Kafashi
چکیده [English]

The present article aims at identifying the relationship between lifestyle
constituents (traditional and modern) with societal security as well as
achieving an analytical and theoretical pattern which has been reviewed
through incorporating Pierre Bourdieu's viewpoint regarding lifestyle
and Gidenz Buzan's viewpoints about societal security.
The present research, with concentration on these questions:" To what
extent do lifestyle indices affect societal security?"," The coefficient impact
of which factors or indices is more?", To what extent is the self-made
theoretical model in line with empirical reality?" has analyzed and expressed
the research theme. The research is of survey type and the measurement
tool is a five option questionnaire based on Lickert scale=800 including
students of Azad Islamic University of Roudehen who are categorized
through sampling method proportionate to the volume based on the
faculties. Lisrol software is used for conducting modeling issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Societal Security
  • Lifestyle