پیامدهای قاچاق کالا از منظر امنیت اجتماعی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تبعات قاچاق بیش ازآنکه اقتصادی باشد، اجتماعی است و امنیت اجتماعی را هدف قرار داده است. از این منظر، پژوهش حاضر در تبیین این مسئله که اولا پیامدهای قاچاق کالا موثر بر ناامنی اجتماعی چیست؟ در ثانی کدام یک از پیامدهای قاچاق کالا بر ناامنی اجتماعی اثر بیشتری دارد؟ لذا هدف اصلی شناسایی نقش پیامدهای قاچاق کالا بر ناامنی اجتماعی و اینکه کدام عامل بر عامل دیگری ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing Consequences of Smuggling from Societal Security Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Monirsadat Samadian1
  • Hassan Kalaki
  • Mohammad Saeid Barati Mosleh
چکیده [English]

Background and Objective: Smuggling has not only economic impacts but also social impacts on societal security. The present research is primarily aimed at answering two questions: "what are consequences of smuggling which contribute to social insecurity?", "Which consequences contribute more to social insecurity?"
Therefore, the primary aim is identifying the role of smuggling consequences in social insecurity, their levels of importance while compared with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consequences-Societal Security-Smuggling
  • Reviewing Consequences of Smuggling from Societal Security Viewpoint
  • Smuggling_economic impaViewpointcts_Smuggling_