کند و کاوی در مسایل اجتماعی فراروی نظم و امنیت عمومی و اجتماعی کشور

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر به منظور د ستیابی به شناختی د قیق و صحیح از آسیب های اجتماعی انجام شد ه است.
جمهوری اسامی ایران به عنوان یک کشور د ر حال توسعه با تغییرات و د گرگون یهای سریع و وسیعی
د ر ساختارهای اصلی خود به خصوص ساختار فرهنگی و اجتماعی مواجه است. این تغییرات پرشتاب و
عق بافتاد گی های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصاد ی، آسیب ها و آسیب های اجتماعی متعد د ی بر کشور
تحمیل نمود ه است که شناخت آنها و بررسی روند و ابعاد مختلف آن و چگونگی تحول و اولویت بند ی آنها
د ر زمان حال و آیند ه، نه تنها راه را برای برنامه ریز یهای ملی هموار می کند ، بلکه موجب م یشود اقد امات
راهبرد ی بموقع و تصمیم گیری های صحیحی قبل از وقوع هر گونه بحران اتخاذ و تعامل و امنیت ملی و ثبات
اجتماعی تا حد امکان حفظ شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing Social Issues Involved in Public and Social Order and Security

نویسندگان [English]

  • Ghodratollah Azimian
  • Rahman Nouri
چکیده [English]

Abstract
Transient communities normally face various conflicts in their economic, political, cultural and social infrastructures due to numerous changes. Lack of conformity in accompany with inconsistent growth of secular and non-secular elements of culture in these communities, leads to impediments and problems in their social compliance which effectively contribute to order and public and social security domain. The present survey has been conducted to achieve an accurate and correct cognition of social issues through using descriptive- exploration method. Therefore, after studying theoretical tenets, a questionnaire comprised of 25 items was designed and credited. The questionnaire's apparent and content validity was approved by 15 well-versed experts, and its reliability was approved through using Cronbach's alpha (93%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • social problems
  • public order and security
  • social changes
  • Societal Security