ره آوردهای سیاست خصوصی سازی در پلیس )مورد کاوی معاونت اجتماعی ناجا(

نویسندگان

چکیده

اصل 44 قانون اساسی و سند چشم اند از بیست ساله بر خصوصی سازی تاکید می ورزند . تجربیات جهانی
و تغییرات جامعه، بالاخص د ر حوزه اجتماعی نشان می د هند که شیوه ها و ابزارهای تامین امنیت گذشته برای
تحقیق و توسعه امنیت اجتماعی برای جامعه فعلی ما پاسخگو نیست. به همین جهت باید از رویکرد های جد ید
د ر حوزه امنیت استفاد ه کرد. یکی از این راهبرد ها و رویکرد ها، که مورد تاکید نیز قرار گرفته است، بحث
خصوصی سازی و استفاد ه از توان جامعه )مشارکت جامعه( می باشد . این امر می تواند چشم اند از مثبتی
)فرصت( مثل افزایش بهره وری، بهبود عملکرد ، کاهش هزینه ها و ... را د ر پی د اشته باشد . اما تهد ید اتی را
نیز از نقطه نظر حفاظتی و امنیت کار و فاش شد ن اطلاعات و تهد ید امنیت د اخلی و... د ر پی د ارد که شناختآنها ضروری است. مقاله با هد ف بررسی امکان واگذاری وظایف معاونت اجتماعی ناجا به بخش خصوصی
)زمینه های مساعد ( د ر صد د است تا ره آورد های اجرای این سیاست را مورد بررسی و ارزیابی قرار د هد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminological Review of Social, Economic and Cultural Factors Affecting Group Quarrels in Kohkilouyeh and BouyerAhmad Province in 2012

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hosseini
  • alireza hamidifar
چکیده [English]

bstract
The present research aims at criminological analysis of group quarrels in Kohkilouyeh and BouyerAhmad Province in.The research is of survey type and has been conducted through using descriptive-analytical method.including those individuals who have record of participation in group quarrel .After collecting information through standard questionnaire prepared for group quarrel, the achieved data has been analyzed using SPSS, regression coefficient and linear regression statistical tests. The findings indicate that there is positive and significant relationship between social class, tribal disputes, social anemia, cultural discrepancies, and tendency toward local prejudice, lack of trust in observing law, lack of social control, disputes over lands, and poverty with group quarrel.
According to the result of stage by stage regression; of the changes of group quarrel is related to low social class to tribal disputes, to social anemia to cultural disputestendency to local prejudice, 27.9% to lack of trust in observing law, 16.5% to lack of social control, 22.2% to disputes over lands, and finally 25% to poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminological analysis
  • local quarrels
  • group quarrel