جرم شناختی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر نزاع های دسته جمعی در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 139

نویسندگان

چکیده

هد ف از انجام این پژوهش تحلیل جرم شناختی نزاع های محلی د ر استان کهگیلویه و بویراحمد د ر سال
1391 می باشد . این پژوهش به روش پیمایشی و به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. جهت
تعیین حجم نمونه به روش آماری 400 نمونه از افراد ی که سابقه مشارکت د ر نزاع د سته جمعی د اشته اند
انتخاب شد ه است. پس از جمع آوری اطلاعات د ر قالب پرسشنامه استاند ارد شد ه نزاع د سته جمعی، د اد ه ها
و آزمون های آماری ضریب همبستگی، رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل SPSS به کمک نرم افزار
قرار گرفته اند . یافته ها نشان می د هد : بین پایین بود ن پایگاه اجتماعی، اختلافات قومی و قبیله ای، آنمی
)آشفتگی( اجتماعی، اختلافات فرهنگی، گرایش به تعصبات محلی، بی اعتماد ی به اجرای قوانین، عد م
کنترل اجتماعی، اختلافات ملکی و فقر با نزاع د سته جمعی رابطه مثبت و معناد اری وجود د ارد .
52 % از تغییرات نزاع د سته جمعی مربوط به پایین / طبق نتایج حاصل از رگرسیون با روش مرحله ای: 3
38 % اختلافات فرهنگی، / 52 % آنمی اجتماعی و 1 / 31 % مربوط به اختلافات قومی 3 / بود ن پایگاه اجتماعی، 7
%22/ 16 % عد م کنترل اجتماعی، 2 / 27 % بی اعتماد ی به اجرای قوانین، 5 / %44/7 گرایش به تعصبات محلی، 9
اختلافات ملکی و 25 % مربوط به فقر می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminological Review of Social, Economic and Cultural Factors Affecting Group Quarrels in Kohkilouyeh and BouyerAhmad Province in 2012

نویسندگان [English]

  • Koroush Davari
  • Seyed Qafar Ahmadian Mehrian
چکیده [English]

ohkilouyeh and BouyerAhmad Province in 2012.The research is of survey type and has been conducted through using descriptive-analytical method. N=400 including those individuals who have record of participation in group quarrel .After collecting information through standard questionnaire prepared for group quarrel, the achieved data has been analyzed using SPSS, regression coefficient and linear regression statistical tests. The findings indicate that there is positive and significant relationship between social class, tribal disputes, social anemia, cultural discrepancies, and tendency toward local prejudice, lack of trust in observing law, lack of social control, disputes over lands, and poverty with group quarrel.
According to the result of stage by stage regression; 52.3% of the changes of group quarrel is related to low social class, 31.7% to tribal disputes, 52.3% to social anemia, 38.1% to cultural disputes, 44.7% to tendency to local prejudice, 27.9% to lack of trust in observing law, 16.5% to lack of social control, 22.2% to disputes over lands, and finally 25% to poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminological analysis
  • local quarrels
  • group quarrel