ارزیابی تاثیر طراحی فضای کلانتری بر آرامش روانی مراجعین و کارکنان کلانتری

نویسنده

چکیده

شهر و فضاهای موجود د ر آن رابطه ناگسستنی با هم د ارند بد ین صورت که شهر فاقد فضای شهری قابل
تصور نمی باشد . از جمله فضاهای موجود د ر شهر، فضاهای نیمه عمومی است که کلانتری ها د ر این تقسیم
بند ی گنجاند ه شد ه اند . عوامل متعدد ی برکلانتری ها تاثیر گذار هستند که از جمله آن ها که د ر ارتباط با
کلانتری ها باید مورد توجه د قیق قرار بگیرند ظاهر و کالبد آن هاست که می توانند تاثیرات بسیار زیاد ی بر
روح و روان افراد براساس خواسته ها و انتظارات و یا عد م خواسته ها و انتظارات مراجعه کنند گان و کارکنان
کلانتر یها بگذارند . بر همین اساس هد ف اصلی تحقیق، ارزیابی تاثیر طراحی فضای کلانتری بر آرامش
روانی مراجعین و کارکنان کلانتری می باشد . روش تحقیق مورد نظر توصیفی- تحلیلی و استنباطی، روش
گرد آوری اطلاعات مشاهد ات مید انی و کتابخانه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه، مشاهد ه و تهیه
پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق را 200 نفر از کارکنان و مراجعه کنند گان به کلانتری ها تش یکل
استفاد ه شد ه SPSS می د هند و روش نمونه گیری خوشه ای است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار
و د ر نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل اطلاعات، به ارایه راهکار و گزینه پیشنهاد ی اقد ام شد ه است. د ر نهایت
عوامل کالبد ی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل د ر آرامش روحی و روانی مراجعین وکارکنان کلانتری
به شمار می آید که طراحی مناسب کلانتری، مستلزم مطالعات و بررس یهای د قیق و کارشناسانه برروی وضع
موجود فضا و شناسایی تمام عوامل تاثیرگذار بر آن ها از جمله عوامل اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد ی و
مذهبی از طرفی، همچنین د ر نظر گرفتن خواسته و نیازهای استفاد ه کنند گان )مرد م و کارکنان کلانتری( از
92/7/17
92/9/27
• فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 36 ، زمستان 1392 ، ص 39 الی 56
فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 36 ، زمستان 92
40
سوی د یگر می باشد ؛ زیرا د ر نهایت مرد م و کارکنان کلانتری ها بهره برد اران اصلی فضاها هستند ، بنابراین
د ر نظر گرفتن نیازهای آنان د ر طراحی، تأثیر بسزایی د ر آرامش روحی و روانی و نحوه ارتباط آن ها با
یکد یگر می گذارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Impact of Police Station's Design on Clients and Staff's Mental Relaxation

نویسنده [English]

  • Ashkan Bayat
چکیده [English]

Cities as well as places in them are intermingled with each other, in a way that cities do not lack imaginable urban places. Chief among the places in cities are semi-public places, and police stations are categorized in this category. There are numerous factors such as the appearance and skeleton of police stations that may significantly affect the esprit of individuals based on the expectations and mentalities of police stations' clients and staff. Accordingly, the present survey mainly aims at assessing the impact of design of police station environment on mental relaxation of clients and staff of police stations. The research is of descriptive-analytical and deductive type. Data is gathered through site observation and library survey. The tool for gathering information is interview, observation and questionnaire.
N=200 including police stations' clients and staff, and sampling model is of cluster type. SPSS is used for analyzing the data, and finally with regard to data analysis some approaches and options are offered. Ultimately, it came out that the type of construction of the building is among the most important and effective factors impacting mental tranquility of the police stations clients and staff. Therefore, proper designing of police stations requires precise and expert study of the existing premise and identifying all factors impacting it such as territorial, social, cultural, economic and religious factors on one hand and taking into consideration the expectations of the public and police stations staff on the other; because in fact clients and staff are the main groups that use the police stations buildings. Therefore, taking into consideration their needs and demands in designing police stations buildings have significant impact on the clients and staff mental relaxation and the way they interact with each

کلیدواژه‌ها [English]

  • design
  • mental relaxation
  • police stations' clients and staff Abstract