راهبردهای تأمین امینت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر با هد ف تد وین راهبرد های امنیت اجتماعی د ر جمهوری اسلامی ایران تد وین گرد ید ه است.
امنیت اجتماعی د ر این مقاله به مثابه امنیت عمومی د ر نظر گرفته شد ه است که د ر شرایط حاضر د غد غه ای
عمومی برای مرد م و متولیان امنیت محسوب می شود . برای تبیین نظری موضوع، نگاهی گذرا به مطالعات
امنیتی سنتی، مد رن و ب هویژه جامعه شناسی معطوف شد ه است که امنیت اجتماعی را تولید ی اجتماعی تلقی
کرد ه است. د راین د ید گاه، امنیت اجتماعی به میزان مشارکت کلیه افراد ، گروه ها و سازمان های د ولتی و
غیر د ولتی قابلیت تحقق پید ا می کند . د ر این تحقیق با بررسی محیطی امنیت اجتماعی و احصای تهد ید ها،
فرصت ها، قوت ها و ضعف های نظام چال شهای امنیت اجتماعی احصا و جمع بند ی گرد ید ه اند و بر آن
اساس برای رسید ن به وضع مطلوب امنیت اجتماعی، تعد اد و نه راهبرد ، اعتبار یابی و مستند سازی شد ه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Provision of Societal Security in I.R. Iran

نویسنده [English]

  • Bahram Bayat
چکیده [English]

The present article has been developed aiming at composing societal security strategies. The author has considered societal security as public security, which is nowadays considered as a general concern for the public as well as those responsible for establishment of security. In order to express the issue from a theoretical point of view, we have had a glance at traditional, modern and especially sociological-based security studies which regard societal security as some sort of social product. According to this viewpoint, realization of societal security depends on the level of collaboration of all individuals, groups, state organizations a as well as non-governmental organizations. The present survey has wrapped up challenges ahead of societal security through reviewing societal security and precise review of threats, opportunities, weak and strong points of the system, and on that basis nine strategies have been validated and documented to reach desirable status of societal security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Societal Security
  • Strategy
  • societal security challenges