بررسی جایگاه شاخص‌های احساس امنیت اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: دهستان سخت‌سر)

نویسندگان

چکیده

این پژوهش مولفه احساس امنیت اجتماعی را در مباحث جغرافیایی مورد بحث و مداقه قرار می‌دهد. بدین منظور سنجش احساس امنیت اجتماعی در روستاهای دهستان سخت‌سر شهرستان رامسر با روش توصیفی ـ تحلیلی، نگرش حل مسئله سیستمی و ابزارهای گردآوری اطلاعات کتابخانه ای ـ اسنادی و پیمایشی ـ میدانی بر نمونه آماری 20 روستا انجام گرفته است. تحلیل یافته‌های فضایی ـ مکانی بوسیله نرم افزار تخصصی Arc GIS با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و درون‌یابی و خوشه‌بندیCluster صورت پذیرفته است در نهایت 4 شاخص احساس ‌امنیت اجتماعی مورد سنجش، نتایج متفاوتی به دست داده اند. شاخص امنیت مالی و جانی در محدوده مورد مطالعه بسیارزیاد، امنیت آبرو و حیثیت حد متوسط را نشان می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Status of Social Security Feeling Indices of Rural Settlements (Case study: Sakhtsar Village)

نویسندگان [English]

  • Zahra Pishgami Fard
  • Moein Barzegarzadeh Zarandi
  • Seyed Mehdi Mousavi Shahidi
چکیده [English]

The present research discusses and examines the constituent of social security feeling in geographical contexts. In order to assess social security feeling in the villages of Sakhtsar district in Ramsar city through using descriptive -analytic methods, systemic problem solving as well as tools have been used for archival data collection and field survey on a sample of 20 villages. Spatial analysis has been conducted by specialized software «Arc GIS» using Analytical Hierarchy Process (AHP) and interpolation and clustering. Finally, the Social Security Index resulted in four different outcomes. Financial and physical security index in the study area are so significant, while reputation security represents a moderate level. But the study of environmental security in the area has been visibly the most affected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • rural settlements
  • geographic information system
  • Sakhtsar district