بررسی تاثیر صنایع فرهنگی و رسانه ها درگرایش به بزهکاری نوجوانان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر مصرف کالاهای فرهنگی همچون ماهواره، اینترنت، تلویزیون، کتاب و مجلات، بر بروز پدیده بزهکاری پسران کانون اصلاح و تربیت شهرستان کرمانشاه در نیمه اول سال 1392، پرداخته است. این مطالعه با استفاده از روش پیمایشی، توصیفی، تحلیلی و همبستگی و با بهره گیری از نظریات آدرنو، فدرستون و باندورا، به عنوان چارچوب نظری به بررسی ارتباط بین متغیرهایی چون: نوع و میزان استفاده از برنامه های ماهواره ای، نوع و میزان استفاده از سایت های اینترنتی، نوع مجلات و ژورنال های خارجی مورد مطالعه، نوع کتاب های مورد مطالعه و نوع برنامه های تلویزیونی با بزهکاری پسران به عنوان متغیر وابسته می‌پردازد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه پسران بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر کرمانشاه تشکیل می‌دهد، که تعداد آنها طی یک دوره سه ماهه 142 نفر می‌باشند. بنابراین در این تحقیق از یک برش عرضی استفاده شده و شیوه نمونه گیری، اقتضایی(غیر تصادفی) می باشد. جهت سنجش پایایی و اعتبار ابزار به ترتیب از روش های آلفای کرونباخ و روش اعتبار صوری لاوشه استفاده شده، و در پایان اطلاعات جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Impact of Cultural Industries and Media on Tendency toward Delinquency among Juvenile

نویسندگان [English]

 • Mohammad taghi Kamalabadi
 • Farhad Hesari
 • Mohammad Sharifi
چکیده [English]

The present research has reviewed the impact of cultural commodities such as satellite,
internet, television, books and journals on the emergence of phenomenon of delinquency on
the part of young boys kept in the «Juvenile Reformatory» in the first half of Iranian Calendar
year1392.The research is of survey, descriptive, analytical and correlative type. It has benefitted
from the theories of Adreno, Federeston and Bandora as the theoretical framework to review
the relationship between variables such as type and duration of time using satellite programs,
type of sites visited and duration of time allocated to this, type of foreign journals read,
type of books read, as well as type of TV programs watched on one hand; and delinquency
among boys as a dependent variable. N=142 including boys kept at Kermanshah «Juvenile
Reformatory «in a three month period. Therefore, the respondents have been chosen based
on contingency sampling method. Alpha Chronbach and Lavche credit method have been
used to test the reliability and validity of the tool. Finally, the collected information is analyzed
through using SPSS. Based on the results of the research it was concluded and confirmed that
four variables: type of program, duration of watching satellite programs, type of sites visited
and the duration of time allocated to that, type of journals read, together with television were
the main drivers of having tendency toward delinquency had significant impact on it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lifestyle
 • Media
 • satellite
 • Television
 • Internet
 • juvenile
 • cultural industries
 • Delinquency