هویت جمعی کلان (مذهبی _جهانی) و اعتماد اجتماعی ( مطالعه موردی: جوانان تاجیکستان، شهردوشنبه )

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، رابطه بین هویت جمعی کلان (مذهبی وجهانی) با اعتماد اجتماعی جوانان شهر دوشنبه مورد تبیین قرار گرفته و از رویکرد نظری گیدنز به‌عنوان نظریه‌ غالب جهت بررسی رابطه‌ مذکور استفاده شده است. روش تحقیق آن از نوع پیمایشی، ابزار آن پرسشنامه و جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه جوانان 18 تا 29 ساله (دختر و پسر) شهر دوشنبه با تعداد 189041 نفر است که تعداد 383 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و مطابق روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد سنجش قرار گرفتند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین هویت جمعی (کلان) و اعتماد اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد و مهم‌ترین(مطلوب‌ترین) هویت جمعی از نظر جوانان شهر دوشنبه، هویت جهانی است. هم-چنین ضریب تعیین مدل رگرسیونی ارائه شده 1,59 درصد می‌باشد که نشان می‌دهد هویت‌های جمعی1,59 درصد اعتماد اجتماعی جوانان را توضیح می‌دهد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که هویت جمعی جوانان تاجیکستان در فاصله قریب به 20 سال که متأثر از نوعی اقلیت ملی (تاجیکی) بود متحول شده و به سمت هویت‌های کلان دینی و جهانی بسط پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Macro collective identity (Religious and universal) and social trust (Case study: Tajik youth, Dushanbe city)

نویسندگان [English]

  • Malek Malekshahi
  • Yarmohammad Ghasemi
  • Ghorban Giyoeve
چکیده [English]

The present paper, has explained the relationship between macro collective identity
(Religious and universal) and social trust of Dushanbe city’s youth and has used Gideon’s
theory as a prevailing approach to review the above-mentioned relationship. The research
methodology is of survey type, using questionnaire. N= 189041 including all the young people
(male and female) of Dushanbe city, ranging from 18-29. Among this number, 383 people
were chosen as a statistical sample and measured based on simple random sampling. These
findings indicated that there is a significant relationship between macro collective identity and
social trust. Likewise, the most important (the most favorable) collective identity at the view
point of Dushanbe city’s youth is universal identity. Moreover, the presented determination
coefficient of the regression model is 59.1% which shows that the collective identities explain
59.1% of the youth’s social trust. The results indicate that the collective identity of Tajikistan’s
youth has changed for 20 years influenced by national minority (Tajik) and expanded towards
religious and universal macro collective identities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social trust
  • collective identity
  • religious identity
  • universal identity