عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش عمومی به پلیس( مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به موضوع «عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش عمومی به پلیس در بین شهروندان 18 تا 70 سال شهر تهران در سال 93 » پرداخته است. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع کمی می باشد. جامعه آماری این پژوهش بالغ بر 6127215 هزار نفر بودند که از این تعداد 384 نفر بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای توأم با تصادفی ساده انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون‌های آماری آن از قبیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره صورت گرفت. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه خودساخته انجام گرفت. نتایج آزمون پیرسون نشان می‌دهد که بین متغیر وابسته این پژوهش( نگرش عمومی به پلیس) و متغیرهای مستقل، همبستگی معناداری وجود دارد و پایایی آن به ترتیب با نگرش عمومی به پلیس 86 درصد و میانگین پایایی متغیرهای مستقل 80 درصد است. شواهد نشان می‌دهد که ضریب همبستگی نگرش عمومی به پلیس با ترکیب خطی عوامل مذکور به اندازه 85/0 است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای مشارکت اجتماعی، امنیت اجتماعی، کنترل اجتماعی و اعتماد اجتماعی بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته گذاشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Factors Contributing to Public Vision toward Police (Case Study: Tehrani Citizens)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rasoul Golshani Foumani
  • Tahmoures Shiri
  • Amin Rajabi
چکیده [English]

The present research aims at reviewing «social factors contributing to public vision
toward police among citizens ranging between 18 and 70 in Tehran in the Iranian calendar
year1393».The research methodology is of survey and quantitative type. The statistical
population of the research amounts to 6127215 individuals. N=384 individuals chosen
based on Cochran formula through using multi-stage cluster sampling method along
with simple random sampling method. Data analysis was conducted through using SPSS
and its statistical tests such as Pearson correlation coefficient as well as multivariable
regression. Data gathering was conducted by self-made questionnaire. Results of the
Pearson test indicates that there is significant correlation between the dependent variable
of the research (public vision toward police) and independent variables, and its validity
based on public vision toward police, and average of validity of independent variables
are 86 and 80 percent, respectively. The evidences show that correlation coefficient of
public vision toward police with the linear composition of the above-mentioned factors
is 0.85.The results of multivariable regression analysis indicated that variables of social
contribution, social security, social control and social trust have had the highest impact
on dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public vision
  • Police
  • social trust
  • social contribution