تحلیل عملکرد پلیس و امنیت سنجی شهروندان بر اساس مدل )نمونه پژوهی: پلیس شهر خرم آباد(

چکیده

امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بسترساز توسعه جوامع انسانی است و
سعادت یک اجتماع در گرو حفظ و بقا امنیت و احساس ناشی از آن است. احساس امنیت شهروندان
موجب بالا رفتن آسایش، رفاه شهروندان، پذیرش تعهد و مسئولیت و ارتقا یکفیت زندگی خواهد
شد از آنجایی ک ه عملکرد پلیس به عنوان ابزار کنترل بیرونی افراد در ایجاد احساس امنیت موثر
است، در این پژوهش عملکرد پلیس شهر خرم آباد در جهت سنجش سه دوره فعالیت پلیس و
تحلیل خواهد شد. ابزار پژوهش پرسش نامه است IPA امنیت شهروندان با بهره گیری از تکنیک
که با روش نمونه گیری تصادفی ساده توسط 130 تن از شهروندان خرم آباد تکمیل شد. نتایج
ماتریس قرار می گیرند و « حفظ « نشان داد: عملکرد پلیس در الگوی سنتی و حرفه ای در قسمت
باید برای تأمین امنیت شهروندان این دو الگو که از قوت های ایجاد امنیت و احساس امنیت هستند
در شهر خرم آباد حفظ شوند اما الگوی پلیس جامعه محور با توجه به اهمیت آن در کانون توجه
قرار دارد، این الگو یکی از نیازمند یهای جامعه امروز در پیشگیری از جرم و افزایش امنیت و
احساس امنیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Police Performance on Citizens› Trust in Police

چکیده [English]

Police performance is among the factors that may have impact on public trust in
police performance. The present article aims at reviewing individuals› assessment of
police performance and its role in public trust in police. The research is of survey type.
N=400 including Tehrani residents achieved by using Cochran formula. The variable
police performance assessment has been evaluated taking into consideration two factors:
professional activities of police and police temperament. The descriptive results of the
research indicate that police performance and trust in police are deemed to be of medium
level. Furthermore, the results of the research indicated that police performance assessment
has a high correlation with trust in police. It is noteworthy that 52.7 percent of changes in
trust in police have something to do with police performance. After all, it can be concluded
that better the police performance, the higher will be public trust in police.

کلیدواژه‌ها [English]

  • police performance
  • public trust in police
  • Public Opinion