تاثیر عملکرد پلیس بر اعتماد عمومی شهروندان نسبت به پلیس

نویسندگان

چکیده

عملکرد پلیس یکی از عواملی است که می تواند بر اعتماد عمومی نسبت به پلیس موثر باشد.
مقاله حاضر در پی بررسی ارزیابی افراد از عملکرد پلیس و نقش آن در اعتماد عمومی نسبت به
پلیس است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است و نمونه آن 400 نفر از شهروندان تهرانی
می باشند که با توجه به فرمول کوکران به دست آمده است. متغیر ارزیابی از عملکرد پلیس با
توجه به دو بعد فعالیت های حرفه ای پلیس و منش پلیس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج توصیفی
تحقیق نشان از آن دارد که در مجموع عملکرد پلیس و اعتماد به پلیس در حد متوسطی می باشد.
عاوه بر این نتایج تحقیق نشان داد که ارزیابی از عملکرد پلیس همبستگی بالایی با اعتماد به
پلیس دارد. همچنین 52.7 درصد تغ ییرات اعتماد به پلیس توسط عملکرد پلیس تب یین می شود. در
مجموع چنین می توان نتیجه گرفت که هرچقدر پلیس عملکرد بهتری در نزد افکار عمومی داشته
باشد اعتماد عمومی نسبت به پلیس بیشتر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Police Performance on Citizens› Trust in Police

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Omraninejad,
  • Mohammad Amin Pakzaman Ghomi
  • Towhid Dadkhah Jouybari
چکیده [English]

Police performance is among the factors that may have impact on public trust in
police performance. The present article aims at reviewing individuals› assessment of
police performance and its role in public trust in police. The research is of survey type.
N=400 including Tehrani residents achieved by using Cochran formula. The variable
police performance assessment has been evaluated taking into consideration two factors:
professional activities of police and police temperament. The descriptive results of the
research indicate that police performance and trust in police are deemed to be of medium
level. Furthermore, the results of the research indicated that police performance assessment
has a high correlation with trust in police. It is noteworthy that 52.7 percent of changes in
trust in police have something to do with police performance. After all, it can be concluded
that better the police performance, the higher will be public trust in police.

کلیدواژه‌ها [English]

  • police performance
  • public trust in police
  • Public Opinion