بازارچه های مرزی و احساس امنیت اقتصادی- اجتماعی روستائیان مرزنشین » مورد مطالعه: بازارچه ها و روستاهای مرزی شهرستان

نویسندگان

چکیده

روستاهای مرزی، جزو مناطق محروم کشور به شمار می آیند که ساماندهی وضعیت این
مناطق به منظور ارتقای احساس امنیت مردم آن، امری حیاتی می باشد. ایجاد بازارچه های مرزی
در این مناطق، می تواند عاملی مناسب جهت تحقق یافتن هدف مذکور باشد. سؤال اصلی، این
است که بازارچه های مرزی شهرستان بانه چه تأثیری بر احساس امنیت روستائیان مرزنشین داشته
است؟ در این تحقیق، با توجه به پیشینه تجربی و ادبیات نظری، جهت سنجش مفهوم احساس
امنیت، رویکردی مرکب از ابعاد اجتماعی، اقتصادی امنیت بر اساس نظریات امنیت بوزان، میتار و
... انتخاب شده است. روش پژوهش، کمی- یکفی و جامعه آماری شامل دو دسته از روستاهای دور
و نزدیک به بازارچه های مرزی )سیران بند و ...( در شهرستان بانه می باشد. حجم نمونه، شامل
237 نفر از اهالی روستاهای دور و نزدیک به بازارچه های مرزی می باشد. همچنین با تعداد 35
نفر از اهالی نیز مصاحبه فردی انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که مرزنشینان نزدیک به
بازارچه های مرزی نسبت به سایرین، به لحاظ اقتصادی )به ویژه شغلی(، از احساس امنیت بیشتری
برخوردارند. اما در بعد اجتماعی )به ویژه ادامه تحصیل جوانان( تأثیر منفی بازارچه ها توسط
مرزنشینان احساس می گردد. در نهایت یافته ها نشان می دهد که بازارچه های مرزی در نقاط
مرزی از اهداف اصلی خود فاصله گرفته اند که محتاج بازنگری در این مورد می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Borderline Markets; Villagers› Socioeconomic Security Feeling «Case Study: Borderline Gallerias and Villages of Baneh City»

نویسندگان [English]

  • Sirvan Abd zadeh
  • Saeid Fathollahi
چکیده [English]

Abstract
Borderline villages are among deprived regions of the country. Organizing the status
of these regions aimed at upgrading individuals› security feeling is so vital and essential.
Establishing borderline markets in these regions may contribute as proper factor in
materialization of the above-mentioned objective. The present research tries to find the
answer to this question:»How have borderline markets in Baneh city affected the security
feeling of borderline villagers?» Given the empirical background and subjective literature, an
approach made up of social and economic aspects of security based on theories of security
introduced by Buzan, Mitar, etc have been chosen to assess and evaluate the concept of
security feeling. The research is of quantitative and qualitative type. N=237including the
residents of two groups of villages in Baneh city: near the borderline markets and those far
from them. In addition 35 villagers were also interviewed. The research findings indicate
that those who live near the borderline markets compared with others feel more secure in
terms of economic and professional issues. However, looking at the issue from social point
of view, it came out that living near borderline markets had negative impact on the tendency
of young people to continue their studies. Finally, the findings of the research indicate
that borderline markets have not met the major objectives behind their establishment and
require revision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security feeling
  • borderline markets
  • borderline villagers
  • Baneh city