تاثیر فراگیری مهارت های کنترل خشم بر کاهش عصبانیت، امنیت روانی، رضایت زناشویی و نشاط زوج های جوان

نویسنده

چکیده

در این پژوهش به منظور آگاهی از دامنه تاثیر آموزش مهارت های کنترل خشم بر کاهش عصبانیت و افزایش امنیت روانی ، رضایت زناشویی و تراز نشاط زوج ها جوان ، از بین زوج های جوان مراجعه کننده به دو مرکز مشاوره روان شناختی، 20 زوج انتخاب شدند. آنگاه 20 زوج به صورت کاملاَ تصادفی به دو گروه ” آزمایش “ و” کنترل “ تقسیم شدند. سپس، سطح عصبانیت ، میزان امنیت روانی ، تراز نارضایتی زناشویی و میزان نشاط آزمودنی های هر دو گروه، با بهره‌گیری از چهار مقیاس استاندارد و محقق ساخته دارای پایایی و روایی بسنده، مورد اندازه گیری قرار گرفت. آنگاه از آزمودنی‌های گروه کنترل خواسته شد تا برای مدت دو ماه در لیست انتظار باقی بمانند. در حالی که آزمودنی های گروه آزمایش برای مدت 2 ماه و به مدت 8 جلسه به صورت گروهی در معرض آموزش
” مهارت های کنترل خشم“ قرار گرفتند. با به پایان رسیدن دوره آزمایش بار دیگر چهار متغیر پیش گفته در هر دو گروه مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. داده های حاصل از دو مرحله سنجش با استفاده از آزمون آماری تی و به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که فراگیری
مهارت های کنترل خشم ، هم در زنان و هم در مردان، هم عصبانیت و رنجش پذیری را کم می کند ، هم سطح امنیت روانی را بالا می برد و هم رضایت زناشویی را بیش تر می کند. لیکن تاثیر معناداری بر افزایش نشاط ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Acquiring Provocation Control Skills on Mitigating Anger, Mental Security, Conjugal Satisfaction and Young Couples, Esprit

نویسنده [English]

  • Saeid Montazerolmahdi
چکیده [English]

Abstract
The present research has aimed at assessing the range of impact of acquiring provocation
control skills on mitigating anger, mental security, conjugal satisfaction and level of
esprit among young couples; from among the young couples referring to psychoanalysis
consultation centers, 20 couples have been selected. Then the 20 couples were randomly
divided into two groups: “test” and “control”. Afterward, level of anger, level of mental
security, level of conjugal dissatisfaction and level of esprit of the subjects in the two
groups were measured through utilizing four standard and self-made scales with sufficient
reliability and validity. Next, the subjects belonging to “control” group were requested to
stay in the waiting list for two months. However, the subjects belonging to “test” group
were exposed to “provocation control skills” training courses for 8 sessions in 2 months.
Finishing the test course, the four aforesaid variables in the two groups were measured. The
resulted data from the two measurement steps were analyzed through using T- Test and
using SPSS. The relevant results indicated that acquiring provocation control skills both in
men and women while reducing anger and being prone to getting annoyed enhances the
level of mental security and the level of conjugal satisfaction, too. Nevertheless, it does not
have any significant impact on esprit enhancement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • provocation control
  • conjugal satisfaction
  • anger
  • esprit and mental security