تحلیل آسیب هاو جرایم مناطق حاشیه نشینی شهر تهران

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر به بررسی آسیب ها و جرایم مناطق حاشیه ای در شهر تهران پرداخته است.برای تبیین نظری موضوع باعطف توجه به نظریه فشارهای ساختاری؛سه رویکرد فرصت های ساختاری،یادگیری اجتماعی وبومشناسی اجتماعی که تبیین گری مناسبی از مساله اراه میدهد.مورد بهره برداری قرار گرفته است. بااستفاده از این رویکردها متغیرهای احساس نا برابری،طبقه اقتصادی-اجتماعی،خدمات شهری، امکانات رفاهی و کنترل اجتماعی استخراج ، شاخص سازی و آزمون گردیده اند. روش تحقیق از نوع پیمایش و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و با ابزار پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار مخصوص علوم اجتماعی(spss) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.جامعه آماری شامل کلیه افراد بالای 18 سال ساکن در مناطق حاشیه نشیین تهران میباشد که نمونه ای 670 نفری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد سوال قرار گرفته اند.یافته های تحقیق نشان میدهد که رابطه بین طبقه اقتصادی- اجتماعی و میزان آسیب هاو جرایم معنی دار نیست ولی متغیرهای احساس نابرابری، خدمات شهری، امکانات رفاهی، کنترل اجتماعیو شلوغی محل با آسیب ها و جرایم رابطه دارند.

عنوان مقاله [English]

Analysis of Crimes in the Suburb Areas of Tehran and its Consequences

نویسنده [English]

  • Bhram Bayat
چکیده [English]

The present article aims at reviewing the crimes in the suburb of Tehran and its
consequences. Given the theory of structural pressures, three approaches including structural
opportunities, social learning, and social ecology, which have had proper explanation about
the issue, have been used to explain the matter theoretically. Using these approaches, variables
of inequality feeling, socioeconomic level, urban services, welfare facilities, and social control
were extracted, benchmarked and tested. The research is of survey type, and the required
information was analyzed. Interview and questionnaire were used for gathering information,
and the information was analyzed by SPSS.N=670 covering 18+ residents of Tehran suburb.
The respondents were chosen by cluster sampling method. The research findings indicate that
there is no significant relationship between socioeconomic class and the level of crimes and its
consequences; however, variables of inequality feeling, urban services, welfare services, social
control and crowdedness of the neighborhood on one hand ,and crimes and its consequences
on the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • suburbanization
  • damages
  • structural pressure
  • welfare facilities
  • inequality feeling