بررسی عوامل موثر بر انضباط اجتماعی در میان جوانان اردبیل

نویسندگان

چکیده

انضباط اجتماعی و نتایج حاصله از آن در سلامتی جامعه، شادابی اجتماعی، احساس امنیت، یگانگی و سازش فردی و اجتماعی اهمیت به‌سزایی داشته و در نهایت عامل تمدن ساز و شکوه اجتماعی زیستن انسانهاست. زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد و هنجارهای اجتماعی است که پیروی از آن مهمترین ویژگی و رکن تربیت و فرهنگ هر جامعه است. در بررسی مسائل اجتماعی همواره مساله نظم و انضباط، ناهنجاری‌ها و کنترل و نظارت اجتماعی از مقولات برجسته بوده، که شناخت و بررسی علمی مسائل اجتماعی از دغدغه های صاحبنظران و مدیران اجتماعی است. هدف اصلی این مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر انضباط اجتماعی در میان جوانان اردبیل می باشد. روش های مورد استفاده در این مقاله روش اسنادی و روش پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر از میان جوانان سنین 15-29 سال در شهر اردبیل که تعداد آنها بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی 257112 در سال 1390 بوده است انتخاب شده‌اند که نمونه گیری طبقه بندی و نمونه گیری طبقه ایی تصادفی برای انتخاب نمونه استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها بر حسب سطوح سنجش متغیرها از 1- تحلیل دو متغیره: در تحلیل دو متغیره از آزمون های آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون و برای تحلیل های چند متغیره از رگرسیون استفاده شده است. 2- تحلیل چند متغیره: در پژوهش حاضر برای آنالیز داده‌های گردآوری شده از نرم افزار spss15 استفاده شده است.
نتایج استنباطی حاکی از این است که بین متغیرهای مستقل: بین پایبندی دینی، اعتماد اجتماعی، نظارت اجتماعی غیر رسمی و رسمی(پلیس) انضباط اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Impacting Social Discipline among Young People in Ardebil

نویسندگان [English]

  • Hooshang Shahbazi
  • Seyed Safar Mousavi
  • Bijan Hosseinnejad
چکیده [English]

Social discipline and its consequences play an important role in the
society's health, social, youthfulness, security feeling, individual and
social compromise; and it leads to formation of civilization and social
glory. Human being's social life is dominated by social regulations and
norms; and observing these regulations and norms is the most important
feature and pillar of every country's culture. When reviewing social
issues, the issue of discipline and order, abnormalities and surveillance,
and social surveillance has been the prominent topics; and scientific
review of social issues has been the main concern of social experts and
managers. The present article aims at identifying and prioritizing factors
impacting social discipline among young people in Ardebil. The methods
utilized in this article are of documentary and survey type. The statistical
community of the present article is young people ranging from 15 to 29
in Ardebil. Based on the statistics of Management and Planning
Organization, the number of young people of 15-29 in 2011 was
257112.Sampling was made randomly, and dual variables and multivariables
are used for analyzing the data. Variance analysis tests and
Pearson correlation coefficient are used for analyzing dual-variable
analysis; while regression was used for analyzing multi-variables
analysis. SPSS15 has been used for analyzing the gathered data in this
research.The deductive results indicated that there is significant
relationship between independent variables- religious loyalty, social trust,
informal and formal (police) social surveillance- and social discipline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social discipline
  • social trust
  • religious loyalty
  • social control (formal and informal)
  • young people