بررسی مقایسه‌ای عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر لار(فارس)و بستک(هرمزگان) با تأکید بر رسانه‌های جمعی

نویسنده

چکیده

ین تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده‌ها به وسیله نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که احساس امنیت اجتماعی جوانان در حد متوسط بوده و اینکه متغیرهای سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال دارای رابطه معنادار با احساس امنیت اجتماعی بودند که برخی از آنها مانند سن، وضعیت اشتغال رابطه مستقیم و مثبت و برخی مانند جنس، وضعیت تأهل رابطه معکوس و منفی با امنیت داشته‌اند. ولی بین متغیر تحصیلات رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین احساس امنیت اجتماعی با میزان استفاده از تلویزیون (رابطه مثبت و مستقیم) و ماهواره (رابطه منفی و معکوس) رابطه معنی‌داری دارد ولی با میزان استفاده از اینترنت، رادیو، روزنامه چت کردن رابطه معنی‌داری ندارد. همچنین بین مطالعه بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی روزنامه و احساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت معنادار آماری مشاهده شد. در تحلیل رگرسیون گام به گام، پس از وارد شدن همه متغیرها، نهایتاً سه متغیر جنس، مطالعه بخش سایسی و حوادث و جرائم روزنامه‌ها وارد معادله رگرسیون شد و با توجه به مقدار ضریب تعین (R2 ) این متغیرها 10 درصد از تغییرهای متغیر وابسته را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Review of Factors Impacting Societal Security among Young people in Lar City (Fars Province); and Bastak City (Hormozgan Province) while Concentrating on Mass Media

نویسنده [English]

  • Mansoureh Dastranj
چکیده [English]

The present research conducted through
survey, as well as using questionnaire technique. After collecting the
questionnaires, the data were analyzed by SPSS. The results of the research
indicated that young people societal security feeling is on the average level; and
it came out that there is significant relationship and societal security feeling. And
some of the variables such as age and employment status had direct and positive
with security; while some others like gender and marital status had reverse and
negative relationship with security. However, there was no significant
relationship between education variable and security. It also came out that there
is direct and positive relationship between societal security and the extent the
respondents watch television on the on hand, but there is negative and reverse
relationship between societal security and the extent they watch satellite
programs. Nevertheless, there is no significant relationship between societal
security and the extent the respondents use internet services, listen to radio, read
newspapers, and chat. There is also positive significant relationship between
reading various political and economic sections of the newspapers, and societal
security feeling. In step by step regression analysis, after inserting all variables,
finally three variables: gender, reading political section, and reading accidents
and crimes section were fed into the regression equation, and with respect to the
amount of (R2), these variables explained10 percent of the changes of
dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Societal Security
  • mass media
  • young people