تبیین جامعه‌شناختی ترس از جرم (پیمایش مناطق حاشیه‌نشین شهر تبریز در سال 1393

نویسندگان

چکیده

چکیده
ترس از جرم اشاره به این دارد که چقدر فرد نگران قربانی شدن است. این ترس باعث کاهش فعالیت اجتماعی، مشارکت و سلب اعتماد، پایین آمدن اقتدار و وجهه پلیس می‌شود. هدف اصلی مقاله این است که چه عواملی در ایجاد ترس از جرم در مناطق حاشیه‌نشین شهر تبریز مؤثر است. این تحقیق با استفاده روش کمی، تکنیک پیمایشی و ابزار پرسشنامه اجرا گردید. نمونه آماری از طریق فرمول کوکران انتخاب و پرسشنامه‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در بین خانوار توزیع استفاده شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که رابطه بین کیفیت محله (34%-)، بی‌نزاکتی (17%)، طول اقامت در محله (52%-)، وضعیت تأهل (29%)، نظارت اجتماعی (38%-)، تکرار و وقوع جرم (47%)، بی‌تفاوتی اجتماعی (46%)، اعتماد اجتماعی (33%-)، حضور پلیس (56%-) داغ ننگ (41%) با ترس از جرم معنادار و متغیرهای سن، تحصیلات، رسانه با ترس از جرم معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Interpretation of Fear from Crime (Survey Conducted in 2014 on Conditions in Suburb of Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Mehran Sohrabzadeh
  • Taha Ashayeri
  • xhih uahdvd
  • Ismaeil Hassanvand
چکیده [English]

Fear from crime refers to the extent that individuals are concerned
about being a victim. The fear leads to reduction in the level of social
activity, contribution, lack of trust and undermining the capability and
reputation of police. The present article mainly aims at identifying
factors which have impact on creation of fear from crime in the suburb
of Tabriz. The research has been conducted through using quantitative
method, survey technique, and questionnaire as a tool. The sample has
been selected through using Cochran formula, and the questionnaire
was distributed among households through using cluster sampling
method. The research results indicate that there is significant
relationship between quality of neighborhood ( -34%), impoliteness
(17%),duration of the period living in the neighborhood (-
52%),marital status (29%) ,social surveillance (-38%),crime frequency
(47%),social indifference (46%),social trust (-33%) , police presence(-
56%),ignominy sign (41%) and fear from crime; while there is no
significant relationship between variables of age education, media
and fear from crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fear from crime
  • sociological interpretation
  • broken window
  • ignominy sign
  • neighborhood sign
  • impoliteness