بررسی رابطه بین حاشیه‌نشینی و وقوع جرایم وارائه راهکارهای پیشگیرانه

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حاشیهنشینی و وقوع جرایم و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در این راستا می‌باشد. این پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادهها پیمایشی است.ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بوده که برای تایید اعتبار آن از روش محتوایی با بهرهمندی از نظراساتید مدیریت و حقوق و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده که مقدار آن 89/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها، از نرم‌افزار آماری اس پی اس و آزمون تی تک نمونهای استفاده شد. جامعه مورد مطالعه کلیه ساکنان مناطق حاشیهای شهر اصفهان بوده که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه 235 خانوار از ساکنین انتخاب و ضمن انجام مصاحبه، پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین بیکاری، درآمد خانواده، مهاجرت، تحصیلات پدر و مادر و ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق همسو با نظریات قشربندی اجتماعی و به ویژه نظریه محرومیت و همچنین نظریه فشار بوده که مدعی است افراد به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود درآمد تمایل زیادی به ارتکاب رفتار مجرمانه پیدا میکنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Relationship between Suburbanization 61 and Crime, and Offering Preventive Approaches

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Ameri
  • Hamidreza Kashef
  • Ramezanali Abdi
چکیده [English]

The present research aims at
reviewing the relationship between urbanization and committing
crime, and recommending preventive approaches in this regard. As far
as objective is concerned, the research is of applied type, and data is
gathered through survey. Data gathered through conducting interviews
and using self-made questionnaire. Validity of the questionnaire was
confirmed through using Content-wise approach and benefitting from
management and law professors' views .Cronbach's alpha coefficient
(α=0.89) was used for calculating the questionnaire's validity. SPSS
and single-sample T test were used for analyzing the data. N=235
including households living in the suburb of Isfahan, selected by using
Cochran formula. While interviewing them, the questionnaires were
distributed among them. The research findings indicated that there is
significant relationship between family income, immigration, parents'
education level; and committing crime. The results of the research
have been in line with theories on social classification, and
particularly deprivation theory, as well as pressure theory, arguing that
individuals have severe tendency toward committing crime due to
economic problems and shortage of income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urbanization
  • suburbanization
  • industrial communities
  • developed countries
  • Developing Countries
  • Social Deviations