بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی ساکنان بالای 18 سال شهر قزوین

نویسندگان

چکیده

مفهوم سرمایه اجتماعی را برای تبیین بخشی از این واقعیت که چرا برخی از شهرها امن‌تر از شهرهای دیگر هستند توسعه داد. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر قزوین می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده از پرسشنامه طراحی شده توسط محقق استفاده شد. پرسشنامه بعد از تأیید اساتید و خبرگان فن در بین نمونه آماری توزیع گردید. جهت تحلیل آماره‌های به دست آمده از روش‌های توصیفی و استنباطی بهره‌گیری شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد a=7880 و فرضیات توسط نرم افزار اس پی اس مورد آزمون قرار گرفت. جهت بررسی فرضیه‌های تحقیق از آزمون تی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه معنی داری بین احساس امنیت اجتماعی با عامل شبکه خویشاوندی، اعتماد به نهادها و سازمان‌ها، اعتقادات دینی، مشارکت اجتماعی، پیوندهای همسایگی، و شناساندن اعیان اجتماعی و فرهنگی، وجود دارد و نیز رابطه بین بروز جرائم و سرمایه اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت. ولیکن رابطه بین پیوندهای غیر رسمی و احساس امنیت اجتماعی مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Impact of Societal Capital on Societal 1 Security Feeling: 18 plus Residents of Qazvin City

نویسندگان [English]

  • Hossein Tanhaei
  • Abdolreza Adhami
  • Hossein Bakhtiari
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • Societal Security
  • societal security feeling
  • social trust
  • religious beliefs
  • social links
  • social norms
  • Qazvin city