تحلیل جامعه شناختی الگوهای فرزندپروری و تأثیر آن در پیشگیری از وقوع جرم (مورد مطالعه: مددجویان زندان زاهدان)

نویسندگان

چکیده

خانواده اولین محیط تربیتی رشد کودک است و با اینکه در طول زمان بسیاری از کارکردهای خود را به نهادهای مختلف اجتماعی محول نموده اما هیچ نهادی تا کنون نتوانسته است مهم‌ترین کارکرد‌های آن را به طور کامل عهده دار شود. هدف این تحقیق شناسایی ساختارو الگوهای روابطی خانواده‌های زندانیان زندان زاهدان است. محققان بر این باورند که الگوهای روابطی والدین و فرزندان در ساختار خانواده، عاملی مؤثر در گرایش به بزهکاری اجتماعی می‌باشد. هدف، شناسایی نقش کیفیت پیوند‌ها و ساختارخانوادگی، نظارت والدین، تاثیرات والد - همسالان به عنوان متغیر‌های مؤثر در پیشگیری اولیه از ارتکاب بزهکاری است. پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه استاندارد، همراه با مصاحبه انجام شده است. جامعه آماری، زندانیان زندان زاهدان می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان 341 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. به طور عمده از نظریه‌های کنترل اجتماعی، شیوه‌های فرزند پروری و الگوی کوئرنر و فیتز پاتریک استفاده شده است. یافته‌های این پ‍‍ژوهش نشان میدهدکه 40 درصد مجرمان متعلق به خانواده‌هایی با الگوی مساحمه گر یا بی توجه و 34 درصد آن‌ها به الگوی والدین مستبد تعلق داشته‌اند. کمبود محبت ازطرف والدین، رانده شدن و طرد از خانواده، تحقیر و سرزنش والدین و الگوهای اشتغال و میزان درآمد ماهیانه ارتباط مستقیم و معنی داری با گرایش به ارتکاب جرم در بین مددجویان زندان زاهدان داشته است. نتایج نشان داد اختلال در کاردکردهای خانواده از قبیل اعتیاد والدین، ضعف هم حضوری والدین، طلاق و نزاع‌های دائمی و ضعف در کنترل اجتماعی از سوی والدین جز مهمترین عوامل خانوادگی هستند که گرایش به جرم را در افراد تسهیل می‌نماید. از آنجا که آسیب‌های اجتماعی در صورت فراگیر شدن تبدیل به مسئله اجتماعی می‌گردد و مسائل اجتماعی به نوبه خود تهدید کننده امنیت اجتماعی و روانی جامعه در سطح کلان و خانواده‌ها و افراد در سطوح خرد می‌باشد بنابراین شایسته است با توجه به رویکرد پیشگیری مدار عوامل مؤثر در بروز آسیب‌های اجتماعی شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Child Bearing Paradigms and its Impact on Crime Prevention (Case Study: help seekers in Zahedan Prison)

نویسندگان [English]

  • Alireza Heydarnejad
  • Reza Baghshirin
  • Kaveh Omidi Malayeri
چکیده [English]

Family is the first training environment for children. Although, during the time family has delegated many of its functions to various social bodies, none of the bodies have managed to fully perform its most important functions. The present research aims at identifying structure and paradigms of relationships of prisoners' families in Zahedan prison. Researchers are of the opinion that children-parents relationship paradigms in family structure is an effective factor in tendency toward social delinquency. The objective is identifying the role of relations' quality and family structure, parents' surveillance; effects of parent-peers are among effective variables in primary prevention from delinquency commitment. Research is of survey type and has been conducted through using a standard questionnaire and interview. N=341 including prisoners of Zahedan prison selected through using Morgan table and assorted sampling. Basically, social control hypotheses, child bearing methods, and Quernor paradigm and Fitzpatrick have been used in this research. The findings of the research indicate that 40 percent of criminals belong to procrastinating or indifferent families, and 34 percent of them belong to families with dictator parents. Lack of attention on the part of parents and being ostracized and blamed by family and parents, employment paradigms, and monthly income have direct and significant relationship with tendency toward crime commitment among help-seekers in Zahedan prison. The results of the research indicated that disruption in family functions such as parents' addiction, parents' weak supervision, divorce and continuous quarrels and parents' weak social surveillance are among the most important factors which facilitate individuals' tendency toward crimes. Whereas, social damages convert into social problems in case of their full-fledged spread, and social problems in their own turn threatens the society social and mental security in the macro level, and families and individuals in the micro level. Therefore, factors effective in emergence of social damages should be identified with respect to prevention-oriented approach, and should be removed, as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child bearing methods
  • family
  • crime commitment prevention
  • family functions
  • life satisfaction