«ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی جوانان بزهکار وغیر بزهکار(عادی) 18 تا 25 سال شهر سنندج»

نویسندگان

چکیده

سرمایه اجتماعی و سلامت روانی به عنوان دو عامل بازدارنده از جرم می‌توانند افراد جامعه را از بروز رفتارهای انحرافی ومجرمانه مصون داشته و به عنوان افراد همنوا با هنجارهای جامعه معرفی نماید. این پژوهش با هدف بررسی تاثیرسرمایه اجتماعی بر سلامت روانی جوانان18تا 25 سال شهرسنندج انجام گرفته است وبا توجه به این هدف ومتغیرهای تحقیق تعداد هشت فرضیه تدوین گردیده است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی پیمایشی و تحلیل از نوع مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل جوانان بزهکار زندانی در زندان مرکزی سنندج می‌باشد که تعداد آنان 112 نفربوده که بعلت محدودیت جامعه آماری از روش نمونه گیری کل شماری استفاده شده است. از طرفی به تعداد 112نفر از مردان جوان غیر بزهکار(عادی) هم سن وسال بزهکاران وهم محله ای بزهکاران محل سکونت، جهت مقایسه نتایج انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سلامت روانی(GHQ28) و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی برای هر دو گروه استفاده گردیده است. درقسمت تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه براستفاده از روش‌های آمارتوصیفی، از آزمون رگرسیون برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های آن(مشارکت، همبستگی و اعتماد اجتماعی) و سلامت روان جوانان بزهکار شهر سنندج رابطه معنا داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Societal Capital and Mental Health of Delinquent and Ordinary Youngsters Ranging from 18 to 25 in Sanandaj

نویسندگان [English]

  • Khalil Mirzaei
  • Pezhman Parvin
چکیده [English]

Societal capital and mental health are two preventive factors which can prevent members of societies from committing criminal behaviors and any sort of deviation, so that these individuals could harmonize their behaviors with the society norms. The present research aims at reviewing the impact of societal capital on mental health of youngsters ranging from 18 to 25 in Sanandaj. With respect to this objective and research variables, eight hypotheses have been developed. The research is of applied type, and from its nature viewpoint is of descriptive and survey type, and from analysis point of view is of comparative type. N=112 including young delinquent prisoners in Sanandaj central prison. On the other hand, 112 ordinary young men at the same age who live in the same neighborhood where prisoners live have been selected for comparison. Mental health standard questionnaire ( GHQ28) and societal capital questionnaire were given to the respondents in both groups. With regard to information analysis, in addition to using descriptive statistics method, regression test has been used for testing the hypotheses. The results of data analysis indicate that there is not significant relationship between societal capital and its constituents (contribution, correlation and social trust) and mental health of delinquent youngsters in Sanandaj.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Mental Health
  • social contribution
  • delinquent youngsters