تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان در خانواده مطالعه موردی : شهر ایلام

نویسنده

چکیده

خشونت خانوادگی مسأله ای جهانی و ملی است. گزارش هایی که در طول چند دهه اخیر از وضعیت زنان در جهان منتشر شده، آمار معنی داری از خشونت بر علیه زنان بدست می دهد. بطوری که حدود بیست تا پنجاه درصد کل جمعیت زنان را شامل می شود. در جامعه ایران، زنان هم به شکل های مختلف هم در محیط خصوصی و هم در محیط عمومی مورد خشونت قرار می گیرند. این پدیده ضربات جبران ناپذیری هم برای زنان قربانی و فرزندان آنها و هم به طور غیر مستقیم برای جامعه به دنبال دارد. موضوع این مقاله تحلیل جامعه شناسی خشونت مردان علیه زنان در خانواده است. به آن دسته از عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که خشونت خانوادگی را تشدید می کند، اشاره دارد.
در این تحقیق از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شده است و فرضیاتی از دیدگاههای مختلف جامعه شناسی نظیر ، نظریه یادگیری اجتماعی ، نظریه منابع ، نظریه فرهنگی و نظریه ساختار اجتماعی استنتاج شده است. جامعه آماری این پژوهش در بر گیرنده کلیه زنان متأهل ساکن در شهرستان ایلام می باشد که 350 نفر آنها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بطور تصادفی انتخاب گردیده و خشونت از دید آنان مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که در مجموع حدود 6/72 درصد زنان نمونه آماری حداقل یک بار توسط همسران خود مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته اند. و 88 درصد آنان حداقل یک بار خشونت روحی و روانی را تجربه نموده اند.
همچنین در تحلیل فرضیات از روشهای آماری گاما، کندال c و کای اسکوار استفاده شده و نتایج حاصله نشان می دهد که متغیرهای، اختلاف طبقاتی زوجین، پایگاه اقتصادی اجتماعی مرد، میزان دینداری و پایبندی مرد به اعتقادات مذهبی، وجود عقاید مرد سالاری در خانواده، تجربه و مشاهده خشونت توسط مرد و زن، دخالت خویشاوندان در زندگی زوجین، میزان ارتباطات اجتماعی خانواده، میزان احساس آنومی(بی هنجاری)توسط مرد ، تعداد فرزندان خانواده، نگرش مرد نسبت به نقش های جنسیتی و رضایت زن از ازدواج ،رابطه معنی داری با خشونت مردان علیه زنان در جامعه آماری دارند . و در پایان جهت کاهش و از بین بردن این مسأله اجتماعی راهکارها و پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Factors Impacting Men's Violence against Women in Families(Case Study: Ilam City)

نویسنده [English]

  • Parviz Bag-rezaei
چکیده [English]

Family violence is a global and national phenomenon. The reports published on the conditions of women during the last few decades indicates significant rate of violence against women. The statistics available in this regard indicates that around percent of women suffer from this social phenomenon. It is said that women in Iran are affected by violence in different ways, either in private or public environments. This phenomenon brings about undesirable damages to women victims as well as their children, and indirectly affects the society. The present article aims at analyzing this phenomenon based on sociological aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence against Women
  • Ilam
  • social and cultural factors
  • experiencing and witnessing violence
  • economic and social base