رابطه سرمایه اجتماعی و جرائم رایانه‌ای در شهر تهران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با دیدگاهی جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و جرائم رایانه‌ای مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه کاربردی و از روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری متهمان و مجرمان رایانه‌ای می‌باشندکه باروش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد نمونه انتخاب شده است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته جمع آوری، نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین سه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی) در سطح معنی داری با جرائم رایانه‌ای رابطه وجود دارد و مؤلفه تعاملات اجتماعی با جرائم رایانه‌ای دارای رابطه معنی داری نمی باشد. و همچنین سرمایه اجتماعی با دو بعد جرائم رایانه‌ای( ویژگی جرائم رایانه‌ای و انگیزه ارتکاب جرائم رایانه‌ای) دارای رابطه معنی داراست. در مجموع نتایج نشان می دهد سرمایه اجتماعی و جرائم رایانه‌ای در سطح معنی دار ی با هم رابطه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Societal Capital and Computer Crimes in Tehran

نویسندگان [English]

  • Majid Kafashi
  • Iraj Dousti
چکیده [English]

The present article has reviewed the relationship between societal capital and computer crimes based on a sociological viewpoint. The research has been of applied type, and has been conducted through using descriptive- survey method. The under survey group has been computer criminals, who have been selected through simple random sampling. Data has been gathered by using a questionnaire developed by the researcher. The results of the research indicates that there is significant relationship between three constituents of societal capital (societal contribution, societal trust, and societal security) and computer crimes, while there is no relationship between social interactions constituents and computer crimes. There is also no significant relationship between societal capital and two aspects of computer crimes: characteristic of computer crimes and motivation for committing computer crimes. All together, the results indicate that there is significant relationship between societal capital and computer crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • societal capital
  • computer crime
  • social contribution
  • social trust
  • social security
  • social interactions