احساس آنومی، رفتارهای هنجارشکنانه و دلالت های پیشگیرانه از آن (مطالعه پسران جوان شهر تهران)

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثر احساس آنومی بر گرایش پسران جوان به اعمال و رفتار هنجارشکنانه است. این تحقیق به لحاظ روش از نوع تحقیقات پیمایشی است و در زمره مطالعات کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش کلیه پسران جوان شهر تهران بوده اند که از بین آنها 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. احساس آنومی در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد سنجش قرار گرفت و تاثیر آنها بر هنجارشکنی بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که همبستگی بین احساس آنومی و گرایش به رفتارهای هنجارشکنانه 0.502 به دست آمده است که در سطح خطای کمتر از 0.01 معنادار است. همچنین از بین ابعاد احساس آنومی وجه سیاسی آن بیشترین تاثیر رابر هنجارشکنی داشته است و بعد از آن وجه اقتصادی بوده است. این تحقیق در نهایت نتیجه می گیرد که احساس آنومی و به خصوص احساس آنومی سیاسی شدیدا بر رفتارهای هنجارشکنانه جوانان تاثیرگذار است و سیاستگذاری ها در این زمینه باید مبتنی بر توانمندسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوانان باشد و مشارکت دادن آنها در فرایندهای خرد و کلان به خصوص سیاست و اقتصاد می تواند اثرات مطلوبی برجای گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anomie Feeling, Abnormal Behaviors, and Preventive Implications (Case Study: Young Boys in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Towhid Dadkhah Jouybari
  • Zohreh Danaei
  • Atefeh Asadi
چکیده [English]

The present research aims at reviewing the effect of anomie feeling on tendency of young boys toward abnormal behaviors. The research is of survey type, and is categorized as applied type. N= 385 selected randomly from among young boys in Tehran. Anomie feeling has been evaluated from three dimensions: social, economic and political; meanwhile, their impact on displaying abnormal behavior was assessed. The results of the present research indicated that the correlation between anomie feeling and tendency toward abnormal behaviors has been 0.502, and has been significant in the error level of 0.01. From among anomie feeling aspects, political aspect has had the highest level of impact, and economic aspect has ranked the second. The present research comes to the conclusion that anomie feeling, especially political anomie feeling has had serious impact on youngsters'' abnormal behaviors and any policy-making in this regard should be based on political, economic and social empowerment of youngsters. It also came out that making youngsters contribute to micro and macro processes, particularly in politics and economy may have desirable impacts on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anomie feeling
  • abnormal behavior
  • youngsters
  • political anomie
  • economic anomie
  • social anomie