سرمایه‌ی اجتماعی شرط علی لازم برای احساس امنیت اجتماعی در شهر تهران

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی درجه عضویت شهر تهران در مجموعه احساس امنیت اجتماعی با تکیه بر مفاهیم مجموعههای فازی است. همچنین با استفاده از شاخص سازگاری و پوشش این موضوع مورد بررسی قرارگرفته است که آیا سرمایه اجتماعی را میتوان شرط علی لازم برای احساس امنیت اجتماعی در شهر تهران دانست؟
روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر مسیر توصیفی، از نظر میزان ژرفایی، سطحینگر و از نظر زمان مقطعی است. روشگردآوری اطلاعات نیز میدانی و اسنادی بوده است. جامعه آماری کلیه ساکنان بالای 15سال مناطق 22گانه شهر تهران و حجم نمونه 920نفر بوده است که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی متناسب با حجم انتخاب و با ابزار پرسشنامهپژوهشگر ساخته مورد پرسش قرار گرفتهاند.
یافتههای پژوهش نشان داد که 0.991466 درصد موردهای مطالعه شده(مناطق 22گانهی شهرداری تهران) تایید کردهاست که سرمایه اجتماعی شرط علی لازم برای احساس امنیت اجتماعی بوده است. همچنین سرمایه‌ اجتماعی0.789266 درصد از فضای احساس امنیتاجتماعی شهر تهران را پوشش دادهاست. علاوه بر آن شهر تهران در مجموعهی احساس امنیت اجتماعی(با درجهی عضویت 0.37) پایینتر از نقطهی گذر(0.50) بوده است و وضعیت مناسبی نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Societal Capital; Required Causative Condition for Societal Security Feeling in Tehran

نویسندگان [English]

  • Hadi Barghamadi
  • Adel Abdollahi
چکیده [English]

The present research aims at reviewing the ranking of Tehran in societal security feeling complex with concentration on concepts of fuzzy complexes. The issue has been also reviewed through using compatibility and coverage index to find out whether societal capital can be considered as required causative condition for societal capital feeling in Tehran.
The research methodology in terms of objective, path, level of depth and time is of applied, descriptive, superficial, and periodical type, respectively. Information is gathered through field study and documentation method. N=920 including 15 plus individuals resident in the 22 zones of Tehran municipality. The respondents have been selected through using random sampling proportionate with volume of selection and using questionnaire.
The research findings indicate that 0.991466 percent of the studied cases (22 zones of Tehran municipality have confirmed that societal security has been the required causative condition for societal security feeling, and societal security has covered 0.789266 percent of societal security feeling atmosphere in Tehran. In addition, Tehran in terms of societal security feeling with ranking rate of 0.37 has been 0.50 lower than transient point, and has not been in a proper condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • societal capital
  • societal security feeling
  • Tehran
  • fuzzy complexes