میزان گرایش به نزاع جمعى در میان مردان 15 تا 65 سال شهرستان بویراحمد و عوامل مؤثر بر آن

نویسندگان

چکیده

نزاع نوعی بی نظمی در روابط اجتماعی میان افراد و گروه ها می باشد که یکی از مهم ترین مسائل
اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب می شود. این مسئله پیامد های اجتماعی گوناگونی را در
بر داشته که از مهمترین آن ها می توان به کاهش ابعاد گوناگون امنیت در جامعه یاد شده اشاره نمود. این
پژوهش با هدف بررسی میزان گرایش به نزاع جمعی در میان مردان ساکن در شهرستان بویراحمد و ارتباط
آن با اعتماد اجتماعی، خویشاوندگرایی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و سن انجام شده است. روش بکار
رفته در این پژوهش، روش پیمایشی بوده است. جمعیت آماری کلیه مردان ۱۵ تا ۶۵ سال شهرستان بویراحمد
بوده که ۳۹۵ نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای طبقه ای
انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که جهت تعیین اعتبار آن از روش اعتبار سازه به کمک تکنیک
تحلیل عاملی و جهت تعیین پایایی از شیوه هماهنگی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
نتایج پژوهش در راستای دستیابی به هدف اولیه پژوهشگر بیانگر آن هستند که میانگین نمره گرایش به نزاع
جمعی برای پاسخگویان، به طور معناداری بیشتر از میانگین نمره واقعی که ۳۹ می باشد، است. نتایج پژوهش
نشان داد که متغیر اعتماد اجتماعی تأثیری بر گرایش به نزاع جمعی نداشته است، اما خویشاوندگرایی،
پایگاه اقتصادی- اجتماعی و سن تأثیر معناداری بر گرایش به نزاع جمعی داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tendency Level toward Collective Quarrel among Men Ranging from 15 to 65 Years of Age in Boyerahmad and Factors Contributing to it

نویسندگان [English]

  • Asghar Mirfardi
  • Sirous Ahmadi
  • Assieyeh Sadeqhnia
چکیده [English]

Quarrel is a type of disorder in social relations among individuals and
groups, and it is considered one of the most important social issues of Kohkilooyeh
& Boyerahmad province. The issue has brought about various social
consequences; chief among them is reduction of various dimensions of security
in the above-mentioned society. The present research aims at reviewing the
level of tendency toward collective quarrel among men living in Boyerahmad
and its relationship with social trust, ethnicity, socio-economic base and age.
The research is of survey type. The statistical population is men ranging from
15 to 65 in Boyerahmad. 395 persons selected through multi-stage random
sampling. The tool used in it is questionnaire, whose validity is determined
through structure validity method and through using agent-based analysis
techniques, and its reliability is determined through internal coordination
method via using Cronbach’s Alpha method. Results of the research, in line
with achieving the initial objective of the researcher indicate that the average
score for tendency toward collective quarrel for respondents, is significantly
higher than average real score (39). Results of the research indicated that social
trust variable has had no impact on tendency toward collective quarrel; howhowever,
ethnicity, socio-economic base and age have had significant impact ontendency toward collective quarrel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency toward collective quarrel
  • social trust
  • institutional trust
  • generalized trust
  • ethnicity
  • socio-economic base
  • Boyerahamd