سنجش احساس امنیت شهروندان تهرانی و تعیین رابطه آن با اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی

نویسنده

-

چکیده

چکیده
این پژوهش پیمایشی در پی آن بود تا درگام اول میزان احساس امنیت شهروندان تهرانی را در مولفه های اصلی آن، یعنی امنیت جانی، مالی، اجتماعی و ناموسی، اندازه گیری کند. در گام دوم سهم عوامل اصلی موثر بر آن را معین سازد و در گام سوم رابطه احساس امنیت را با دو متغیر کلیدی دیگر، یعنی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، مشخص سازد.
برای این منظور از بین شهروندان 15 تا 75 ساله مناطق 22 گانه تهران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ای به حجم 3400 نفر انتخاب و با استفاده از سه مقیاس محقق ساخته، یعنی مقیاس احساس امنیت و عوامل موثر بر آن، مقیاس اعتماد عمومی و مقیاس سرمایه اجتماعی، متغیرهای تحقیق اندازه گیری شدند.(این سه مقیاس پیش از اجرای نهایی بر روی یک نمونه 100 نفره اجرا شدند و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی آنها محاسبه گردید) داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری مختلف، از جمله آماره های توصیفی، آنوا، تی، همبستگی و رگرسیون، محاسبه گردید. نتایج خاص آشکار ساخت که اولاً: میزان احساس امنیت کلی شهروندان در حد متوسط است. همچنین بین میانگین احساس امنیت شهروندان در چهار مولفه تفاوت آماری معناداری وجود داشت. ثانیاً : پنج دسته عامل، یعنی عوامل فردی- روانی، عوامل مربوط به پلیس (به ویژه در حوزه نظم و کنترل اجتماعی)، عوامل رسانه ای و عوامل مربوط به حوزه ساختار اجتماعی، بر احساس امنیت شهروندان تاثیر می گذارند. ثالثاً : بین احساس امنیت شهروندان واعتماد عمومی (اعم از اعتماد افقی و اعتماد عمودی) و سرمایه اجتماعی همبستگی معنادار بالایی وجود دارد. این همبستگی تا بدان حد است که می توان از آن رابطه علی استنباط کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of Security Feeling on the Part of Tehrani Citizens and Determining its Relationship with the Public Trust and Social Capital

نویسنده [English]

  • Ahmadreza Radan
چکیده [English]

This survey research primarily aims at evaluating level of security feeling on the part of Tehrani citizens with focus on its major constituents, i.e. physical, financial, social and family security. Secondly, it aims at identifying the factors contributing to it. Thirdly, it is aimed at clarifying the relationship between security feeling and the other two key variables: public trust and social capital.
N=3400 were chosen through multistage cluster sampling method from among Tehrani citizens of the 22 municipality zones ranging from 15 to 75.The research variables were measured through using three self-made criteria: security feeling and factors contributing to it, public trust and social capital. The three above-mentioned scales were tested on a group of 100 people before its final implementation, and then its reliability was calculated through using Cronbach's alpha test. Then the collected data was calculated by using various statistical tests such as descriptive method, Analysis of Variance (ANOVA) test, T test, correlation and regression. The certain achievements revealed the following: firstly, the rate of security feeling is at the middle level, and there is significant statistical difference between the average of security feeling on the part of citizens and the four aforesaid constituents. Secondly, there are five factors contributing to security feeling: individual/mental factors, factors associated with the police task (establishing order and discipline), media factors, and factors related to the field of social structure. Thirdly, there is significant correlation between security feeling on the part of citizens and public trust (both horizontal and vertical trust), and social capital. This correlation is in such a way that from which cause and effect relationship can be deducted

کلیدواژه‌ها [English]

  • security feeling
  • public trust
  • social capital
  • Police
  • social dignity
  • psychological factors