طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی فعالی تهای فوق برنامه برای دانش آموزان دوره دبیرستان ب ا تأکید بر آموزش های همگانی ناجا

نویسنده

-

چکیده

تأمین امنیت و صیانت نوجوانان به دلیل شرایط خاص سنی و تأثیر پذیری از عوامل مختلف و با توجه به نقش
آینده سازی آنها از اهمیت بالاتری برخوردار است. مسئله مهم پژوهش حاضر این است که به رغم نگرانی
و اقدامات خانواده ها، مدارس، جامعه و پلیس، بزهکاری نوجوانان و جرایم علیه ایشان قابل توجه است. این
امر بیانگر وجود نوعی خلاء در نظام آموزش و پرورش است. طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی
فعالیت های فوق برنامه برای دانش آموزان دبیرستانی با تأکید بر آموزش های همگانی نیروی انتظامی به عنوان
هدف کلی تحقیق قرار گرفته است.
در این پژوهش، از روش تحقیق اکتشافی آمیخته بهره گیری شد. در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه هدایت شده
و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد و الگوی بدست آمده مورد اعتبار بخشی قرار گرفت. جامعه آماری در
بخش کیفی، مدیران دبیرستان های پسرانه و دخترانه شهر تهران و مسئولان آموزش و پرورش و در بخش کمی،
متخصصان برنامه درسی و مسئولان و کارشناسان آموزش همگانی ناجا بوده اند. روش نمونه گیری در بخش
کیفی، روش هدفمند و روش گلوله برفی و در بخش کمی روش هدفمند و در دسترس بوده است.
بر اساس نتایج تحقیق، الگوی برنامه درسی فعالیت های فوق برنامه برای دانش آموزان دبیرستانی با تأکید
برآموزش های همگانی ناجا طراحی شد به نحوی که ویژگی های هر یک از عناصر 9 الگو متناسب با شرایط
دانش آموزان دبیرستانی، آسیب های اجتماعی مبتلا به و نظرات خبرگان کارشناسان به ترتیب اهمیت شناسایی
شد. الگوی تهیه شده می تواند مبنای مناسبی برای تعامل میان آموزش وپرورش و ناجا قرار گرفته و در تحقق
پیشگیری دانش آموزان نقش به سزایی داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Validating the Curriculum of Extra-curricular Activities of High School Students: Emphasis on Public Training by Police

نویسنده [English]

  • amir naderi
چکیده [English]

Juvenile security due to their certain conditions and the possibility of being impressed by various factors and taking into consideration their role in future is of high importance. The main issue followed up in this study is that despite concerns and efforts of families, schools, communities and the police, juvenile delinquency and crimes against them are substantial. This issue indicates the existence of a gap in the education system. Designing and validating a model curriculum for high school students in extracurricular activities, with emphasis on training the public by police is the general objective of the present research.
This study is conducted through intermingled investigation method .Semi-conducted interview and questionnaire is respectively used in the qualitative and quantitative methods, and the achieved pattern was validated. The under study population in the qualitative method included the principals of high school students( boys and girls) in Tehran and officials of Ministry of Education, while the quantitative method included curriculum design as well as training specialists and officials of police forces. In the qualitative sampling methods, target-oriented and in the quantitative manner snowball sampling methods are available.
Based on the results of the research, a model curriculum for high school students in extracurricular activities, with emphasis on universal teaching of police was designed so that the features of each of the nine elements of the model were appropriate for high school students, social problems of patients and experts. The experts were identified and these characteristics were identified based on order of importance. The developed pattern can be the appropriate basis for the realization of the interaction between Ministry of Education and the police, and it can play an important role in preventing students from doing wrong actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elements of curriculum
  • extra-curricular activities curriculum
  • social problems
  • prevention