تحلیل جامعه شناختی اعتماد به پلیس درشهرستا ن شیراز

نویسنده

-

چکیده

چکیده
موضوع این پژوهش تحلیل جامعه شناسی اعتماد به پلیس در شهرستان شیراز است و مسئله آن ناظر بر
مشاهده کاهش اعتماد به پلیس است. پس از اثبات این مسئله، راه حل نظری آن از تئوری زتومکا استنتاج
گردیده است و در ادامه این پژوهش با الهام از تئوری ساختار منطقی دستگاه نظری به صورت زیر فرموله
شده است: مجموعه اعتماد به پلیس، تابعی از ترکیب خطی شفافیت سازمان و پاسخگویی سازمان و محیط
سازمان و ظاهر کنشگران و عملکرد آنان است. این استدلال از طریق گزاره های مشاهده ای مورد داوری
انتقادی قرار گرفته است. این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده است. جمعیت آماری این تحقیق مجموعه
افراد 18 تا 64 ساله ساکن در شهر شیراز است و با روش نمونه گیری غیر احتمالی، حجم نمونه 300 مورد
تعیین و با روش نمونه گیری چند مرحله ای، نمونه ها انتخاب و بر اساس مصاحبه حضوری مورد پرسشگری
قرار گرفته اند. در این تحقیق برای داوری تجربی در باب گزاره های تئوریک فرضیات از روش تحلیل فازی
و در دو سطح انجام شده است:
1( تحلیل توصیفی: در این سطح توزیع داده های تجربی شروط علی و معلول بررسی شده است.
2( تحلیل تبیینی: در این سطح راه حل نظری مسئله از طریق گزاره های مشاهده ای، مورد آزمون تجربی
قرار گرفته است.
برای داوری تجربی در باب گزاره های مشاهده ای، از روش تحلیل رگرسیون فازی استفاده شده است.
نتایج آزمون تجربی دلالت بر آن دارد که رابطه فازی مجموعه اعتماد به پلیس با شروط علی شفافیت سازمان
و پاسخگویی سازمان و محیط سازمان و ظاهر کنشگران و عملکرد کنشگران 818 / 0 است و نسبتی از واریانس
تحلیل جامعه شناختی اعتماد به پلیس درشهرستا ن شیراز
علی ساعی 1
فیض الله حیاتی 2
-1 عضو هیئت علمی، دانشگاه تربیت مدرس
-2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
92/5/12
92/6/9
• فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 35 ، پاییز 1392 ، ص 13 الی 45
فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 35 ، پاییز 92
14
مشترک اعتماد به پلیس که از طریق شروط شفافیت سازمان و پاسخگویی سازمان و محیط سازمان و ظاهر
کنشگران و عملکرد کنشگران تبیین شده است؛ معادل 669 / 0 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Trust in Police in Shiraz

نویسنده [English]

  • Ali Saei
چکیده [English]

Abstract
The topic of the present study is sociological analysis of trust in the police in the city of Shiraz, which oversees the decline in trust in the police. After proving this problem, the theoretical solution is derived from the theory of Zetomka. The theoretical arrangement of this research is inspired by the theory of empirical structure and is formulated as follows: the whole idea of trust in police is a function of the linear combination of three factors: the organization's transparency, its accountability, its environment, and appearance, and performance of the relevant actors. This reasoning has been assessed and criticized through observed statements. The present study is of survey type. The under study population in this research includes individuals ranging from 18 to 64 in Shiraz. N=300 and the interviewees are determined through improbable sampling method , and multi-stage sampling ,and they are interviewed based on face to face interview method. In this study, fuzzy analysis is used for empirical judgment about theoretical assumptions of statements. Analysis is performed in two levels: 1) descriptive analysis in terms of cause and effect that the distribution of the experimental data is investigated 2) explanatory analysis, the theoretical solution of the problem through observation statements have been tested . Fuzzy regression analysis has been used for an empirical judgment about the propositions. The results of the empirical test indicates that fuzzy relationship of trust in police is associated with cause and effect of organization's transparency and accountability, the environment of the organization, and the appearance and action of actors is 0.818.A percentage of the joint variance of trust in police which is determined by transparency, accountability and environment of the organization, and the appearance and performance of actors is 0.669.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • Police
  • Transparency
  • accountability and environment of the organization
  • appearance and performance of actors