مطالعه رابطه سرمایه اجتماعى و جرم در شهر یاسوج

نویسنده

-

چکیده

با توجه به تاثیرات مخرب وقوع جرائم وانحرافات اجتماعی در جامعه،اندیشمندان علوم اجتماعی هرکدام تلاش نموده اند از زوایای خاص به عوامل ایجاد جرم بپردازند. در کنار مفهوم جرم که مخل نظم اجتماعی است، سرمایه اجتماعی منبع موجود در تعاملات اجتماعی و نظام هدفمند همکاری و همیاری میان اعضای جامعه است که باعث ایجاد شبکه‌ های روابط معقولانه، حسِ‌اعتماد و مشارکت بین افراد یک جامعه می‌گردد و به عنوان عاملی جهت کاهش جرم در جامعه، مورد توجه نظریه‌پردازان این حوزه بوده است. هدف مقاله حاضر، با توجه به بالا بودن رتبه سرمایه اجتماعی درشهر یاسوج، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم در این شهر می‌باشد. جهت سنجش سرمایه اجتماعی، در سه بعد اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و روابط متقابل اجتماعی، در قالب مقیاس لیکرت و متغیر جرم برای افراد مجرم با معرف نوع جرم و برای افراد عادی از طریق گویه‌های جرائم غیر‌مختوم به زندان در نظر گرفته شده است. یافته‌‌ها نشان می‌دهد بین سرمایه اجتماعی و جرم رابطه منفی و معناداری وجود دارد و متغیر مشارکت‌ اجتماعی بالاترین قدرت تبیین را برای ارتکاب جرم نشان می‌دهد. از طرفی بین میزان سرمایه اجتماعی و جرائم غیر مختوم به زندان نیز رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between Social Capital and Crime in Yasouj

نویسنده [English]

  • Safiollah Safaei
چکیده [English]

Given the destructive impacts of crime commitment and social deviations in the society, social science scholars have made efforts to deal with factors leading to crime commitment from certain angles. Besides the concept behind crime, which disrupts social order, social capital is the existing source in social and system-oriented interactions of cooperation and collaboration among members of the community which results in creation of networks for reasonable relations, sense of trust, and partnership among individuals in a society, and has been focused on by theoreticians of this field and as factor for reducing crime. The present article aims at reviewing the relationship between social capital and crime in Yasouj, with respect to the high rate of social capital in the city. In order to assess social capital in three dimensions: social trust, social partnership and mutual social relations in Lickert scale and crime variable for criminals and introducing the type of crime for ordinary people through crimes not resulting in imprisonment, have been considered. The findings indicate that there is significant and negative relationship between social capital and crime, and variable for social partnership shows the highest power for crime commitment. On the other hand, there is significant and negative relationship between level of social capital and crimes not resulting in imprisonment

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • social trust
  • Social Relations
  • Crime
  • Yasouj city