تحلیل رابطه میان ویریسم رایانه اى و امنیت روانى فرد مرتکب عمل ویریسم

نویسنده

-

چکیده

مقاله پیش رو از دیدگاه افکار عمومی، به بررسی نقش، تاثیر و بازخورد عوامل ویریسم رایانه ای در امنیت روانی و فرهنگی فرد مرتکب عمل ویریسم پرداخته و در این راستا می کوشد تا ضمن بررسی رابطه مذکور، به معرفی عوامل ویریسم رایانه ای مختل کننده امنیت روانی فردی نیز بپردازد.
با توجه به ماهیت پژوهش، روش تحقیق در آن، توصیفی و از بعد نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و نمونه گیری بر اساس رابطه کوکران و به روش تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفته است. برای پاسخ به سوالات مطروحه، 383 نفر از ساکنان مناطق 4 و 12 شهرداری شهرستان کرج در سال 1390 به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شده اند.
برای آزمون فرضیه با توجه به مقیاس و طیف متغیرها، از آزمون استقلال استفاده شده و نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین عوامل ویریسم رایانه ای و امنیت روانی فرد مرتکب عمل ویریسم رابطه وجود دارد. به این ترتیب که ویریسم در حوزه دنیای مجازی، امنیت روانی موجود در فرد را کاهش داده است و او را به سوی اعمال مجرمانه در این زمینه سوق می دهد.
همچنین عواملی چون سایت های نمایش دهنده تصاویر جنسی، عریان نگاری و ترویج برهنگی، سایت های دوست یابی، سایت های گفتگو و محاوره اینترنتی، نشر تصاویر خصوصی و خانوادگی دیگران، سایت های نشر تصاویر ویدئویی به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل ویریسم رایانه ای تاثیرگذار در کاهش امنیت روانی فرد بیان شدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Relationship between Computer Voyeurism and Mental Security of Individuals Committing it

نویسنده [English]

  • Amin Roudani
چکیده [English]

The present paper reviews the role, impact and feedback of computer voyeurism factors on mental and cultural security of individuals who commit voyeurism; meanwhile, it aims at reviewing the relevant relationship and introducing computer voyeurism factors disrupting individuals' mental security.
Given the nature of the research, it is of descriptive type, and after gathering the data is of survey type. Questionnaire is used for gathering data, and random sampling is conducted based on Cochran formula.
N= 383 including inhabitants of municipality zones 4 and 12 of Karaj in 2011 as the statistical sample of the research.
With respect to the scale and range of variables, T test was used for testing the theory. The results of the research indicate that there is relationship between computer voyeurism factors and mental security of the individuals committing it. In this way, voyeurism in the virtual world reduces mental security of individuals, and leads them toward committing crimes.
Factors such as erotic and porno sites, sites that foster nakedness culture, dating sites, chatting tools and sites for publishing private photos of others are the most important factors of computer voyeurism reducing individuals' mental security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer crimes
  • voyeurism
  • displaying smutty items
  • Social Networks
  • mental security