مطالعه جامعه شناختى عوامل موثر بر شکل گیرى نزاع هاى دسته جمعى روستایى (مورد مطالعه: روستاى پریخان از توابع شهرستان مشگین شهر)

نویسنده

-

چکیده

هدف تحقیق حاضر مطالعه جامعه شناختى عوامل مؤثر بر شکل گیرى نزاع هایى دسته جمعى روستایى
(موردمطالعه: روستاى پریخان) مى باشد. با توجه به اینکه میزان درگیرى در این روستا در مقایسه با روستاهاى
مجاور بیشتر است در نتیجه مسأله اصلی تحقیق این است که چه عواملى موجب شکل گیری و افزایش
نزاع هاى دسته جمعى در این روستا می شود؟ روش مورد مطالعه، روش پیمایشى ( کمى) مى باشد که با استفاده
از روش نمونه گیرى طبقه اى و سیستماتیک 300 خانوار به عنوان نمونه از 800 خانوارجامعه آمارى، انتخاب شده
است. هر عضوی از خانوار که بالای سن 18 سال بود به عنوان نمونه آماری مورد استفاده واقع شده است. این
تحقیق با استفاده از نظریات طایفه گرایی (تریاندیس، فوکویاما)، نظریه نظارت اجتماعی (سنتی و مدرن و نیمه
رسمی حاصل از نظریه پردازن)، مسائل ناموسی و باورهای طایفه ای (با استفاده از نظریه نظریه پردازان در زمینه
ساختار قبیله گرایی و نقش تعصب و غرور در آن) و نظریات کمیابی منابع و اختلافات ملکی (دولارد و پارسونز)
و نظریات رقابت نخبگان (نظریه پردازان) به مطالعه عوامل موثر بر نزاع دسته جمعی پرداخته است.
بدین ترتیب نتایج آزمون اسپیرمن نشان مى دهد که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای اجتماعی (نظارت
نیمه رسمى، نظارت رسمى، نظارت مردمى و طایفه گرایى)، اقتصادى (اختلافات ملکى و کمیابى منابع) و
فرهنگی (مسائل ناموسى و باورهاى طایفه اى) با نزاع دسته جمعی وجود دارد، اما رابطه عوامل سیاسی در قالب
رقابت نخبگان (رقابت اعضاى شورا و انتخاب دهیار) با نزاع دسته جمعى معنادار

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Survey of Factors Impacting Peasants' Collective Frays (Case Study: Parikhan Village/Meshkinshahr)

نویسنده [English]

  • Taha Ashayeri
چکیده [English]

The present study aims at reviewing the sociological factors impacting formation of peasants' collective frays (Case study; Parikhan Village). As far as the rate of fray in these villages compared with other villages is higher, the present research seeks to find an answer to this question:" what are the factors that lead to formation and enhancement of collective frays in this village?" The research is of survey (quantitative) type. Through stratified and systematic sampling, 300 households have been selected from among 800 households. The members of family who are over 18 have been selected as the statistical colony. Through using various theories: tribalism theories(Triandis, Fukuyama),social surveillance theory( traditional, modern semi-formal resulted from Perdazen theory),reputation and tribal beliefs( through using theory offered by theoreticians on the structure of tribalism and role of fanaticism and pride in it) and theories of resources rarity and real estate disputes( Dolardand Parsonez) and theories of elite competition( theory of Perdazen) the study has dealt with factors contributing to collective fray.
In this way, the results of Spearman Test indicates that there is positive and significant relationship between social variables( semi-formal surveillance, formal surveillance, public surveillance and tribalism) economic variables9 disputes over land and resources rarity), cultural resources( reputation issues and tribal beliefs)on one hand , and collective fray on the other. However, there is no significant relationship between political factors within elite competition (competition between village council members and selection of elder of the village) and collective fray.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective fray
  • tribalism
  • social surveillance
  • elite competition
  • reputation issues