رابطه ویژگ یهای شخصیتی )روان رنجوری، توافق( هیجان خواهی، ناگویی خلقی و سبک های مقابله ایی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

نویسندگان

چکیده

در دهه های اخیر شیوع اعتیاد یا وابستگی به مواد در جمعیت جهان رو به فزونی بوده است. این فزونی در
جمعیت جوان بیشتر و چشمگیرتر بوده است. آثار سوء مصرف مواد بر فرد، خانواده و جامعه بر کسی پوشیده
نیست، به طوری که هر سال هزینه های سنگینی را بر اقتصاد کشورها تحمیل می کند. این همه در حالی است که
روشهای درمانی جهت مقابله با اعتیاد چندان راه به جایی نبرده است و امروزه فرض بر آن است که پیشگیری
از اعتیاد آسان تر از درمان آن است. اعتیاد را می توان یک بیماری جسمانی- روانی- اجتماعی دانست که
در شکل گیری آن زمینه های پیش اعتیادی متعددی نقش اساسی ایفا می کنند. شناسایی این عوامل در قشر
جوان و دانشجو می تواند در کنترل و پیشگیری از ابتلا به آن موثر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش
ویژگی های شخصیتی )روان رنجوری، توافق( هیجان خواهی، ناگویی خلقی و سبک های مقابله ایی به عنوان
پیش بین های آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. جامعه این پژوهش را کلیه
دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 89 - 90 تشکیل
می دهد. از بین دانشجویان این دانشگاه به شیوه در دسترس تعداد 205 نفر با استفاده از پرسشنامه های فرم
کوتاه پنج عامل شخصیت ) NEO-FFI (، هیجان خواهی آرنت، سبک های مقابله با استرس پارکر و اندلر،ناگویی خلقی تورنتو و مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد مورد آزمون قرار گرفتند. داد ههای بدست آمده به
روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که صفات شخصیتی
روان رنجوری و توافق و همچنین ناگویی خلقی و سبک های مقابله با استرس هیجان مدار و مسئله مدار با
آمادگی به اعتیاد رابطه مثبت و معن اداری دارند. علاوه بر این، دو ویژگی روان رنجوری و ناگویی خلقی به
ترتیب وابسته ترین ویژگی ها با آمادگی به اعتیاد کل و دو عامل آن بودند. همچنین همبستگی چندگانه روان
رنجوری، توافق هیجان خواهی، ناگویی خلقی و سبک های مقابله با استرس هیجان مدار و مسئله مدار با
آمادگی به اعتیاد و دو عامل فعال و منفعل آن معن اداری بود. به عبارت دیگر، 25 درصد از واریانس آمادگی
به اعتیاد به طور کل، 39 درصد از آمادگی فعالانه به اعتیاد و 60 درصد از آمادگی منفعلانه به اعتیاد توسط
متغیرهای پیش بین ذکر شده قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarifying Relations of Personality traits (neurosis, agreement Excitement Seeking, Habitude Psychosis), and Styles for Confronting Addiction among students at Ferdowsi University of Mashad

نویسندگان [English]

 • Yahya Akbari Shayeh
 • Mohammad Vatankhah
 • Yadollah Zargar
 • Nasim teymouri Bakherzi
 • Ali Ahmadian
چکیده [English]

Over the recent decades spread of addiction or being hooked by drugs has been growing. The growing trend has been more significant among young people. The undesirable impacts of drug abuse are known to all, that is to say every year addiction imposes high costs on the country's economy. According to the reports treatment methods to confront addiction have not been so effective, and today it is believed that prevention is easier than treatment. Addiction is a physical-mental-social disease in which pre-addiction contextplays a substantial role. Identifying these factors may be effective in preventing students from getting addicted. This research is aimed at examining the role of personality traits (neurosis, agreement, excitement seeking, habitude psychosis), and styles for confronting addiction among students at Ferdowsi University of Mashad. The population of study is Bachelor's and Master's degree students studying in Ferdowsi University during 2010-2011 semester. 205 students of Ferdowsi University were tested NEO-FFI questionnaires taking into consideration five criteria: Arnet excitement seeking, Parker and Andler styles of confronting stress, Toronto habitude psychosis, and the Iranian criteria for evaluating tendency to addiction. The collected data are looked into by using Pearson correlation and multiple regressions. The results indicated that there is meaningful relationship between neurosis, agreement, excitement seeking, habitude psychosis and styles of confronting excitement-oriented and problem-oriented stress, and tendency toward getting hooked. In addition, neurosis and habitude psychosis have the most correlated characteristics with tendency toward getting addicted. Meanwhile, there was significant multiple correlation between neurosis, agreement, excitement seeking, habitude psychosis and styles of confronting excitement-oriented and problem-oriented stress, and tendency toward getting hooked and two active and passive factors. In other words, 25% of the variance for tendency toward addiction in general,39%of variance for active tendency toward addiction, and 60% of passive tendency toward addiction can be clarified by predicting variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tendency to addiction
 • neurosis
 • Agreement
 • excitement seeking
 • habitudepsychosis
 • style for confronting stress