سرمایه اجتماعی و سلامت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز

نویسندگان

-

چکیده

در کلیه اعصار، توجه به سلامت روانی زنان، از جمله مهمترین موضوعات بوده است؛ چرا که از یک منظر،
سلامت زنان با تأثیر گذاری بر سلامت کل اعضای خانواده، زمینه ساز توسعه هر کشوری محسوب می گردد.
عوامل متعددی بر سلامت روانی تأثیر گذارند، که در تحقیق حاضر تلاش شده است تأثیر سرمایه اجتماعی -که
از موضوعات روز در سطح جهانی است- بر سلامت روانی زنان تحلیل گردد.
روش تحقیق، پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل زنان متأهل شهر تبریز به تعداد 378460 بوده که
از این تعداد، 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی مطبق انتخاب شده اند. ابزار
مورد استفاده در تحقیق حاضر ، پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای spss و lisrel
استفاده گردیده است. .
نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بین متغیر سرمایه اجتماعی در ابعاد چهارگانه، با متغیر سلامت روانی، به
جز رابطه بعد حمایت دوستان )بعدی از سرمایه اجتماعی( با بعد علایم جسمانی )بعدی از سلامت روانی( معنی
دار بود؛ همچنین نتایج حاصل از تحلیل مسیر انجام یافته نشان داد که 10 درصد تغ ییرات مرتبط با متغیر اختلال
در علایم جسمانی، 51 درصد تغییرات متغیر اضطراب، 19 درصد تغییرات متغیر نارسایی کارکرد اجتماعی و 41
درصد تغییرات مرتبط با متغیر افسردگی توسط متغیرهای مستقل مورد استفاده تبیین شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Capital and Mental Health: Case Study of Married Women live in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abbaszadeh
  • Reza Heydari
چکیده [English]

Women's health impacting the health of the whole community. There fore paves the grounds for development of every country so it has been always among the most important issues over ages. There are various factors impacting mental health. This research is aimed at analyzing the impact of social capital on women's health.
The research is a survey. The statistical population of the research includes 378460 married women, of which 384 women have been selected through ranSocietaldom sampling method and using Cochran formula. The tool used in the present research is questionnaire. Lisrel and SPSS softwares are used for analyzing the data.
The results of the research indicate that there is meaningful correlation between the quarto aspects of social security variable and mental health, except for the relation between friends' support and physical signals aspect. The results of path analysis indicated that 10% of the changes are linked to malady in physical signals, 51% with changes in anxiety variable, 19% with changes in malfunctioning of social performance and 41% of changes with depression variable, and are justified by independent variables used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • malady in mental health
  • social support
  • interpersonal trust
  • married women