توسعه و ساماندهی پارک جنگلی سرخ هحصار و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی پارک

نویسنده

-

چکیده

اقدامات توسعه ای در ارتباط با پروژه های شهری منوط به ملاحظات اجتماعی و توجه به مقوله امنیت است،
به طور یکه مطالعات متاخر در ارتباط با ارزیابی تأثیرات اجتماعی با جام عنگری، سعی در شناسایی دامنه
تأثیرات اجتماعی، جغرافیایی و زیست محیطی پروژ ههای توسعه ای دارد. در این نوع مطالعات، مقوله امنیت
اجتماعی نه به مثابه ابزار یا هدف بلکه به عنوان پی آمد اقدامات توسعه ا ی در نظر گرفته م یشود که به صورت
انباشتی، غیرنیتمند و بلندمدت است.
طرح توسعه و ساماندهی پارک جنگلی سرخه حصار با هدف تبدیل پارک از فضای ب یدفاع، جرم خیز و
حاشیه شهری به محیط امن جهت گذران اوقات فراغت، تفریح و تفرج و جاذب توریست عم لکرده است. اما
سیاست توسعه طلبانه شهرداری ممکن است با هدف تأمین سرانه خدمات اجتماعی باعث مداخله و تعرض در
حریم پارک جنگلی شده و پ یآمدهای نامطلوب و ناخواسته را متوجه محیط پارک جنگلی کند؛ پی آمدهایی
که بار اجتماعی و امنیتی داشته و باعث تغییر کانون های جر مخیزی و بزهکاری به سمت حریم پارک گردد.
این مقاله با هدف تدقیق در ماهیت پروژ ه «تجهیز و توسعه پارک جنگلی سرخه حصار »، وضعیت امنیت
اجتماعی پارک را با سناریوهای مختلف، در پیوند با پی آمدهای اجتماعی پروژه مورد ارزیابی قرار می دهد.
در این تحقیق با تأکید بر منطق روشی مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی از دو روش کمی و کیفی بطور
همزمان استفاده شده تا بتوان هم دامنه شمول و هم عمق شمول تأثیرات اجتماعی را بررسی کرد. بر این اساس
با استفاده از ابزار پرسشنامه ) 200 پرسشنامه( و مصاحبه عمیق ) 25 مصاحبه( به سنجش نتایج حاصله پرداختهشده است. نتایج پژوهش دلالت بر افزایش سطح امنیت در پارک جنگلی سرخ هحصار نسبت به دوره قبل
از ساماندهی داشته و امنیت اجتماعی در آن پی آمد اقدام در نظر گرفته شده است. پی آمدهای اجتماعی این
پروژه اغلب مثبت بوده و نیازمند ملاحظاتی است که در طرح جامع پارک و سند چشم انداز منطقه تعیین شده
است. در این ارزیابی پیشنهاد شده تا به منظور تأمین بهینه امنیت اجتماعی پارک، وجوه فرامنطقه ای، تفرجی
و زیست محیطی پروژه ساماندهی پارک بر وجوه خدماتی و بخشی آن اولویت داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and Organizing Sorkheh Hesar Park and its Impact on the Social Security of the Park

نویسنده [English]

  • Manouchehr Alinejad
چکیده [English]

Development measures in relation with urban projects require social considerations
and recognizing the issue of social security. According to the latest
studies conducted to evaluate social impacts, efforts have been made to identify
domain of social, geographical and environmental impacts of development
projects. In researches of this type, social security issue is neither a tool nor an
objective, but considered as outcome of development measures which are considered
long term and accumulative. Sorkheh Hesar development and organizing
project is aimed at converting the defenseless, prone to crime environment
near the city into a secure place for families to spend their leisure time.
However, municipality development policies aimed at meeting recreational
needs of the public and social services may lead to interference in changing the
area of the park and may bring about undesirable consequences for the park.
The consequences which may target social and security order, also may convert
the park into a delinquency center. This article while evaluating the natureof the project for equipping and developing Sorkheh Hesar Park is aimed at precisely looking into the social consequences of the project by using different scenarios. While stressing the two logic –based methods for evaluating social impacts, this research is aimed at using qualitative and quantitative methods to review the inclusion domain and depth of social impacts, simultaneously. To that effect, 200 questionnaires and 25 deep interviews are used to evaluate the achieved results. The results of the research indicates that security level in the Park has been enhanced compared to the period before development. The outcomes of the project have been positive and require considerations in the Park comprehensive plan and outlook document. The evaluation recommends prioritizing supply of optimal social security in the Park, Trans –regional, recreational and environmental aspects of the Park to its service and sector aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sorkheh Hesar Park
  • developing and organizing the Park
  • social security