میزان شیوع، شدت و انواع خشونت خانوادگی در جمعیت روستایی

نویسنده

-

چکیده

هدف از این پژوهش تع یین میزان شیوع، شدت و انواع خشونت خانوادگی در جمعیت روستایی و همچنین
بررسی عوامل جمعیت شناختی در پیش بینی خشونت خانوادگی بود.
به این منظور 100 نفر از جمعیت روستایی شهرستان خرم دره به تف کیک 63 زن و 37 مرد از طریق
نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه CTS2 و پرسشنامه جمعیت شناختی پاسخ دادند. برای
تحلیل داده ها از آزمون فریدمن و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافته ها نشان دادند خشونت در جامعه روستایی 5/ 46 درصد )آزارگری 57 درصد و آزار دیدگی 36 درصد(
بود. در بررسی عوامل جمعیت شناختی مشخص شد محل سکونت در روستا، ازدواج در سن کم، بی کاری،
سابقه مصرف مواد توسط مرد، تنبیه بدنی در دوران کودکی، اجباری بودن ازدواج، ازدواج مجدد مرد و زن
می تواند خشونت خانوادگی را پیش بینی کند.
با توجه به شیوع نسبتاً بالای خشونت خانوادگی بین زوجین و مخصوصاً جامعه روستایی و روند رو
به افزایش آن، ضمن لزوم غربالگری خانواده های در معرض خشونت باید آگاهی های کافی از طریق
رسانه های گروهی در خصوص عواقب ناشی از خشونت خانوادگی به خانواده ها داده شود و همچنین لزوم
مراجعه به مراکز مشاوره و راهنمایی برای عموم تشریح گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family Violence in Rural Areas: Level of Spread, Intensity, and Types

نویسنده [English]

  • Mojtaba Amiri Majd
چکیده [English]

This study aims at determining the level of spread and intensity of family violence and its various types in rural communities and reviewing demographic factors in predicting family violence.
In order to do this, 100 respondents – 63 women and 37 men-selected by cluster sampling method and filled in CTS2 and demographic questionnaire. Friedman Test and regression analysis used for analyzing the data.
The findings indicated that percentage of violence was 46.5% (object to violence 57%, subject to violence 36%). It was observed that demographic factors such as place of living in the village, under age marriage, unemployment, record of drug abuse by men, physical punishment in childhood, forced marriages, remarriage of man / woman may help to predict family violence.
With respect to rather high spread rate of family violence in couples, especially
in rural areas, and its growing trend, while screening families prone to
violence, families should be informed by mass media about the consequences
of family violence. Meanwhile, they should feel the necessity of referring to
consultants to get advice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family violence
  • teasing
  • being teased