دینداری و سرمایه اجتماعی حامی امنیت اجتماعی

نویسنده

-

چکیده

امنیت قدمتی به وسعت تاریخ بشر دارد و سابقه آن همزمان با مفهوم اجتماع و جامعه مى باشد. مفهوم اصطلاحى
امنیت در بعد عینى آن فقدان تهدید علیه ارزش هاى حاکم در کی جامعه و در بعد ذهنى آن که همان احساس
امنیت است. احساس امنیت در امان بودن یا در امان حس کردن جان، مال، هویت و ارزش هاى خود از تهدید،
صدمه، آسیب و نبود دغدغه تأمین نیازهاى معقول حال و آینده مى باشد. دینداری و سرمایه اجتماعی از منابع
نامشهود فزونی امنیت اجتماعی هستند. دین وضع و تأسیس الهیست که مردم را به رستگاری هدایت می کند
وشامل عقیده وعملی می باشد. همچنین سرمایه اجتماعى نیز افراد و گروهها را در دستیابى به منافع عمومى نظیر
امنیت و عملکرد موثر نهادهاى حکومتى یارى مى رساند. در نتیجه برای دستیابی کشور به جایگاه اول اقتصادی،
علمی و فناوری در سطح منطقه در سال 1404 پرداختن به مقوله امنیت اجتماعی از ضروریات است. لذا در این
پژوهش به بررسی نقش دینداری بر امنیت اجتماعی درقالب الگویی مفهومی پرداخته شد. روش تحقیق حاضر
از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل دانشجویان موسسات غیر انتفاعی و غیر دولتی شهر سمنان
می باشد. از این تعداد 334 نفر به عنوان نمونه آماری از روش طبقه ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از
طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. همچنین روایی و پایایی به میزان 86 / 0 برآورد شدکه در نتیجه ابزار مورد
تأیید قرار گرفت. جهت بررسی میزان تأثیر مولفه تشکیل دهنده متغیرها بر یکدیگر و متغیرهای پنهان از تحلیل
عاملی تأییدی و تکنیک معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می دهد دینداری می تواند به طور مستقیم و
غیر مستقیم با تأثیر بر سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی تأثیر مثبت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Piety and Social Capital Support Social Security

نویسنده [English]

  • Aliakbar Amin Bidokhti
چکیده [English]

Security is as old as human history and its history goes back to the time that the concept of community emerged. The concept behind security in objective aspect refers to lack of any threats against dominating values of a community, and in its subjective term, refers to security feeling. Security feeling means feeling that one's life, capital, identity and values are secured and protected and one does not worry about his own present and future needs. Piety and social capital are the invisible sources of security feeling enhancement. Religion is a combination of ideas and practices which guides us toward salvation. Social capital also assists individuals and groups in achieving public interests such assecurity and effective performance of governmental bodies. Therefore, dealing with social security is among essential items to facilitate reaching top economic, scientific and technological status in the region by 2025. This research looks into the role of piety in a conceptual framework model. The research method is descriptive- correlative. The statistical population includes students in private universities in Semnan. N=334 selected randomly by stratified sampling method. Data is gathered by a self-designed questionnaire. Validity and reliability estimated to be 0.86 and was approved. In order to review the mutual impact level of the constituent forming variables as well as hidden variables, factor approval analysis and structural equations technique was used in analysis. The results indicate that piety may either directly or indirectly have positive impact on social capital and social security

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piety
  • social capital
  • social security
  • university students