تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

نویسنده

-

چکیده

امنیت در بعد عینی آن فقدان تهدید علیه ارزشهای حاکم در یک جامعه و در بعد ذهنی آن، همان احساس امنیت است، احساس امنیت در امان بودن یا در امان حس کردن جان و مال و ارزشهای خود از تهدید، صدمه، آسیب و نبود دغدغه تأمین نیازهای معقول حال و آینده میباشد. در این مطالعه وجود بعد ذهنی امنیت اجتماعی در ارتباط با وضعیت سرمایه اجتماعی مد نظر است. سرمایه اجتماعی با بهرهمندی از مؤلفههایی نظیر اعتماد، انسجام، آگاهی، روابط و مشارکت اجتماعی در توسعه نظم و امنیت عمومی مورد توجه است:
در این رابطه تحقیقی با هدف کلی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و (مؤلفههای آن) بر احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه انجام گرفته که احساس امنیت اجتماعی افراد در این پژوهش در 3 بُعد احساس امنیت جانی، مالی و سیاسی مورد توجه میباشد.
این تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفت. جمعیت آماری تحقیق ساکنان 16 سال و بالاتر شهر حمیدیه و روش نمونهگیری به صورت تصادفی خوشهای است برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 375 نفر تعیین شد. وتجزیه داده ها با استفاده ازspss است.
مهمترین یافتههای تحقیق نشان داد که هر چه میزان سرمایه اجتماعی در جامعه بیشتر باشد به همان میزان احساس امنیت اجتماعی بیشتر خواهد بود. در تحقیق نهایی شاخص اعتماد اجتماعی مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی بیشترین همبستگی را با احساس امنیت اجتماعی نشان داده است و دو متغیر انسجام و روابط اجتماعی فقط با دو بُعد امنیت جانی و مالی احساس امنیت اجتماعی رابطه معنادار داشتند. از میان عوامل فردی، جنس در میزان احساس امنیت اجتماعی اثرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Link between Social Capital and Security Feeling: Analysis in Hamidiyeh

نویسنده [English]

  • Gholamreza Tajbakhsh
چکیده [English]

Security in its objective term means lack of threats against the dominating values of a community, while in its subjective term refers to feeling secure. Feeling secure is the feeling of being protected or sensing protection over one's life, property or values against threats and damages and not being worried about present and future logical needs. This study considers mental aspect of social security in relation with the status of social capital. Social capital is taken into consideration through benefitting from some constituents such as trust, consistency, awareness, relations and social cooperation in developing order and public security and order.
In this regard, a research aiming at reviewing the relationship between social capital (and its constituents) and social security was conducted in Hamidiyeh. Social security is looked from three prespectives: life security, financial security and political security.
The research is survey and is conducted by using questionnaire. The population of the study is individuals of age 16 and above in Hamidiyeh using Cochran formula decided N=375. Cochran random cluster sampling was used to select samples and data is analyzed by SPSS.
The most important findings of the research indicated that the higher the social capital in the community, the more security feeling will be. According to the final research, indices of social trust, social cooperation and social awareness have had the most correlation with social security feeling. And there has been meaningful relationship between two variables-consistency and social behavior- and two aspects of security feeling- life and financial security. Among individual factors, gender has had impact on level of social security feeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social security feeling
  • social capital
  • social trust
  • social cooperation
  • Social Relations